Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka węgierskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZGJW78W
Kod Erasmus / ISCED: 09.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego II
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I 3320-LGJW6
Gramatyka opisowa języka węgierskiego I 3320-ZGJW6
Wstęp do językoznawstwa 3320-LWJEZ2
Wstęp do językoznawstwa 3320-ZWJEZ2

Założenia (opisowo):

Dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotem „Wstęp do językoznawstwa” i GOJW I.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej syntagmatyki i składni.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej węgierskiej syntagmatyki i składni.

Celem jest również rozwinięcie umiejętności czytania i rozumienia tekstów z zakresu językoznawstwa w języku węgierskim.

Na wykładzie studenci poznają: opis składniowy języka węgierskiego.

Literatura:

Syntagmatyka, składnia:

Literatura obowiązkowa:

- Keszler B., red. 2000, Magyar Grammatika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. „Szintagmatan", 347-366; „Mondattan", 367-551.

Literatura uzupełniająca:

- A. Jászó A. (red.), 2004, A magyar nyelv könyve, Budapest: Trezor Kiadó

- Bencédy J., Fábián P., Rácz E., Velcsov M., 1991, A mai magyar nyelv, Budapest: Tankönyvkiadó – wskazane fragmenty: Rozdz. „Mondattan” – A magyar mondat általános kérdései, 207-208; „Az alany”, 230-238; „A határozók”, 285-335.

- Haader L., 2000, „A mellékmondatok osztályozásának problémái”, Magyar Nyelvőr 124/4, 452-456.

- Haader L., 1999, „Az alárendelő összetett mondatok általános kérdései”, Magyar Nyelvőr 123/3, 340-350.

- Hegedűs R., 2004, Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Budapest:Tinta Könyvkiadó, 125-301. - wskazane fragmenty

- Kiefer F., 1986, „A modalitás fogalmáról”. Nyelvtudományi Közlemények 88., 3-38.

- Pete I., 1999, „Az állító és tagadó mondatok szinonímiája a magyarban” Magyar Nyelv 95/3, 305-312.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza

- rozróżnia syntagmy i różne typy zdań w języku węgierskim,

- zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, rozumie jej źródła oraz zastosowania

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem

umiejętności

- umie podzielić zdania proste na części

- umie podzielić zdania złożone na części współrzędne lub podrzędne,

- umie rozrysować schematy tych zdań,

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych

kompetencje społeczne

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku węgierskim

Po ukończeniu przedmiotu student:

zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01)

ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego/węgierskiego (K_W02)

ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03)

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01)

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest obecność na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katalin Török
Prowadzący grup: Katalin Török
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej syntagmatyki i składni.

Literatura:

Syntagmatyka, składnia:

Literatura obowiązkowa:

- Keszler B., red. 2000, Magyar Grammatika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. „Szintagmatan", 347-366; „Mondattan", 367-551.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest obecność na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katalin Török
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej syntagmatyki i składni.

Literatura:

Syntagmatyka, składnia:

Literatura obowiązkowa:

- Keszler B., red. 2000, Magyar Grammatika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. „Szintagmatan", 347-366; „Mondattan", 367-551.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest obecność na wykładzie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)