Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF72C-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa jęz. fińskiego I 3320-LF52W-GOF
Gramatyka opisowa języka fińskiego I 3320-LF52C-GOF

Założenia (opisowo):

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi.

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na wykładzie Gramatyka opisowa języka fińskiego III – Składnia.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów poprzez różnego rodzaju zadania (analiza zdań i wypowiedzeń, analiza typów modalnych i syntaktycznych zdań, struktura argumentowa czasowników, analiza różnych typów orzeczeń, analiza różnych typów fraz / grup składniowych, analiza relacji składniowych wewnątrz fraz, analiza części zdania: podmiot, dopełnienie, okolicznik, orzeczenie imienne oraz przypadki graniczne).

Literatura:

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred. 1979. Nykysuomen lauseoppia. Jyväskylä: SKS, Gummerus.

Iso suomen kielioppi (ISK). 2004. Auli Hakulinen (toim.). Helsinki: SKS, s. 425-543, 825-953.

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Jönsson-Korhola, Hannele & White, Leila. 2004. Tarkista tästä. Suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Helsinki: Finn Lectura.

Shore, Susanna. 2020. Lauseita ja vesinokkaeläimiä: Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin. Helsinki: SKS.

Vilkuna, Maria. 2003. Suomen lauseopin perusteet. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Edita.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01);

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka fińskiego (K_W02);

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03);

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13);

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01);

- jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku fińskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04).

Szczegółowe efekty kształcenia:

Student:

- zna podstawową metodologię badań składniowych;

- rozumie zasady budowy zdań w języku fińskim;

- umie analizować zdania i frazy;

- potrafi wskazać role syntaktyczne i semantyczne wyrazów w zdaniu;

- potrafi analizować złożone konstrukcje składniowe;

- potrafi logicznie argumentować i wyciągać wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, bieżące wykonywanie ćwiczeń i prac domowych, dwa lub trzy testy kontrolne.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.