Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF72W-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa jęz. fińskiego I 3320-LF52W-GOF
Gramatyka opisowa języka fińskiego I 3320-LF52C-GOF

Założenia (opisowo):

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych zagadnień opisu składniowego języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze składniowym opisem języka fińskiego. Na wykładzie omawiane są podstawowe pojęcia i zagadnienia syntaktyczne (typy zdań i fraz w języku fińskim, struktura argumentowa czasowników, rodzaje predykatów, role syntaktyczne i semantyczne fraz, zagadnienia związane z klasyfikacją fraz w kontekście części zdań (funkcji syntaktycznych w zdaniu), złożone konstrukcje składniowe). Studenci uczą się także korzystać z korpusu języka fińskiego Korp w celu znalezienia interesujących konkordancji, rekcji wybranych wyrazów oraz analizy syntaktycznej wybranych fraz.

Literatura:

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred. 1979. Nykysuomen lauseoppia. Jyväskylä: SKS, Gummerus.

Iso suomen kielioppi (ISK). 2004. Auli Hakulinen (toim.). Helsinki: SKS, s. 425-543, 825-953.

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. 2004. Helsinki: Opetusministeriö, Edita.

Shore, Susanna. 2020. Lauseita ja vesinokkaeläimiä: Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin. Helsinki: SKS.

Vilkuna, Maria. 2003. Suomen lauseopin perusteet. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Edita.

Korpus języka fińskiego, dostępny pod adresem: https://korp.csc.fi

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładów student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania w zakresie składni języka fińskiego (K_W01)

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki w zakresie składni języka kierunkowego (języka fińskiego) (K_W02)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie w zakresie składni języka fińskiego (K_W03)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w zakresie składni języka fińskiego (K_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

- jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku fińskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04)

Szczegółowe efekty uczenia się:

Student:

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu składni w języku fińskim

- zna elementarną metodologię badań składniowych

- rozumie zasady budowy zdań w języku fińskim

- umie analizować zdania i frazy

- potrafi wskazać role syntaktyczne i semantyczne wyrazów w zdaniu

- potrafi analizować złożone konstrukcje składniowe

- potrafi korzystać z korpusu języka fińskiego w celu analizy syntaktycznego zachowania wskazanych wyrazów

- potrafi z wykorzystaniem różnych źródeł wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje przydatne na zajęcia

- posiada umiejętność krytycznego myślenia, krytycznej analizy, argumentowania, wyciągania i formułowania wniosków

- jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny zawierający wiedzę teoretyczną z wykładów.

Egzamin może odbyć się w trybie stacjonarnym lub zdalnym, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną i wytycznymi w tej kwestii obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.