Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka węgierskiego I - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLW12C-PW1K Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka węgierskiego I - konwersacje
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Języki specjalności
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest poznanie podstaw języka przez studenta – wzbogacanie słownictwa w zakresie podstawowym, doskonalenie umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach życiowych.

Według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference poziom docelowy kursu języka obcego dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym po semestrze nauki to poziom A1.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy studentów w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka węgierskiego (konstrukcje

dzierżawcze, stosowanie i funkcje przedrostków, zaimki, koniugacja przedmiotowa i podmiotowa, szyk zdania). Poznanie podstawowego słownictwa na poziomie A1 - kręgi tematyczne: zwroty grzecznościowe, jednostka i rodzina, miejsce zamieszkania, szkoła/uczelnia, praca, czas wolny i hobby, schemat dnia, podróż, usługi, kultura, pogoda.

Kurs rozwija kompetencje z języka obcego przede wszystkim w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie A1.

Po pierwszym semestrze nauki student ma ugruntowaną praktyczną znajomość podstaw gramatyki języka węgierskiego, potrafi się

porozumiewać w znanych mu sytuacjach komunikacyjnych, korzystając z zakresu słownictwa z wymienionych wyżej kręgów

tematycznych. Rozumie i tworzy proste wypowiedzi pisemne, tłumaczy proste teksty.

Wiedza realioznawcza i kulturowa jest elementem programu kursu języka węgierskiego.

Literatura:

Podręczniki:

Szita Szilvia – Pelcz Katalin, MagyarOK. Magyar nyelvkönyv A1-A2, 1. Kötet, Pécsi Tudományegyetem, 2013

Szita Szilvia – Pelcz Katalin, MagyarOK. Magyar nyelvkönyv A1-A2, 1. kötet, Pécsi Tudományegyetem, 2013

Szita Szilvia, Görbe Tamás, Gyakorló magyar nyelvtan, Akadémiai Kiadó, 2009

Materiały własne oraz uzupełniające według uznania lektora: informacje z internetu, druki, broszury, bajki ludowe, ogłoszenia, wiersze, piosenki,

ćwiczenia ze strony www.magyarora.com, gry towarzyskie i planszowe, quizy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student: rozumie ze słuchu proste wypowiedzi na poziomie A1 i potrafi na nie odpowiednio reagować; potrafi stosować czas teraźniejszy; rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz proste wypowiedzi ustne; czyta ze zrozumieniem krótkie, proste teksty dotyczące siebie, rodziny i bezpośredniego otoczenia; potrafi znaleźć szczegółową informację w wyżej wymienionych rodzajach tekstów; potrafi wypełnić proste formularze, napisać proste pozdrowienia z podróży lub życzenia; potrafi wypowiedzieć się za pomocą prostych wyrażeń o sobie i swoim otoczeniu (prezentacja rodziny i innych osób, opis warunków życia); rozumie podstawowe słownictwo dotyczące rodziny, usług, geografii, edukacji, pracy.

W szczególności student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka węgierskiego (K_W02);

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego (K_W10);

- w podstawowym zakresie potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu hungarystyki w języku polskim i węgierskim (K_U07);

- posiada podstawową umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i węgierskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U08);

- posiada podstawową posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim z zakresu problematyki hungarystycznej i problemów z nią związanych (K_U09);

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01);

- jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru na ocenę na podstawie:

Oceny ciągłej (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Śródsemestralnych prac domowych

Śródsemestralnych pisemnych testów kontrolnych

Obecność na zajęciach (bez względu na tryb prowadzenia zajęć)

Na zakończenie rocznego cyklu dydaktycznego egzamin pisemny (jeśli zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym) lub ustny na Google Meet (jeśli zajęcia odbywają się w trybie zdalnym).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Bata-Bocian
Prowadzący grup: Alexandra Bata-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Uwagi:

W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarno-epidemicznych zmianie może ulec tryb prowadzenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Bata-Bocian
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Uwagi:

W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarno-epidemicznych zmianie może ulec tryb prowadzenia zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.