Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny II stopień - językoznawstwo (fińska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMF12-WMJ Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny II stopień - językoznawstwo (fińska)
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Seminaria magisterskie językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Dla studentów uczęszczających na seminarium magisterskie z językoznawstwa fińskiego. Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, zainteresowanych kwestiami językoznawczymi oraz znających podstawy morfologii, składni, semantyki i pragmatyki języka fińskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład monograficzny specjalizacyjny dotyczy zagadnień ze współczesnego językoznawstwa fińskiego i stanowi rozszerzenie wykładów z Gramatyki opisowej języka fińskiego I i II prowadzonych na etapie studiów licencjackich.

Pełny opis:

Celem wykładu monograficznego specjalizacyjnego jest pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnego językoznawstwa fińskiego oraz uzupełnienie i poszerzenie wykładów z Gramatyki opisowej języka fińskiego I i II. W trakcie wykładu omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

- zagadnienia dotyczące grzeczności i wybranych aktów mowy (np. pochwała)

- zdania bezpodmiotowe

- czasowniki kauzatywne wyrażające doznania i odczucia ("tunnekausatiiviverbit")

- kategoria passivum w języku fińskim i językach indoeuropejskich

- osoba generyczna („nollapersoona”)

- modalność

- dyrektywy

- optativum

- aspekt

- wybrane zagadnienia słowotwórcze

Literatura:

Buncler, Anna. 2008. Ekspansja formy tzw. jednoosobowego passivum w funkcji 1. osoby liczby mnogiej w języku fińskim. Acta Philologica 34, s. 124-130.

Buncler, Anna. 2009. Finitywna forma passivum w języku fińskim oraz jej odpowiedniki w języku polskim. Praca doktorska. Uniwersytet Warszawski.

Biskupska, Anna. 2018. Verbi verbistä. Puolan ja suomen johdetun verbileksikon merkitysrakenteen vertailua. Praca doktorska. Uniwersytet w Helsinkach.

Etelämäki, Marja – Haakana, Markku – Halonen, Mia. 2013. Keskustelukumppanin kehuminen suomalaisessa keskustelussa. Virittäjä 4, s. 460–493.

Flint, Aili. 1980. Semantic Structure in the Finnish Lexicon: Verbs of Possibility and Sufficiency. Helsinki: SKS.

Iso suomen kielioppi (ISK). 2004. Auli Hakulinen (toim.). Helsinki: SKS, s. 1169-1637. http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Laitinen, Lea. 1995. Nollapersoona. Virittäjä 3, s. 337-358.

Larjavaara, Matti. 1999. Kieli, kohteliaisuus ja puhuttelu. Kielikello 2.

Lauranto, Yrjö. 2012. Optatiivirakenne ja direktiiviksi kieliopillistuminen. Puhe ja kieli 4, s. 183–216.

Lauranto, Yrjö. 2013. Suomen kielen imperatiivi – yksi paradigma, kaksi systeemiä. Virittäjä 2, s. 156-200.

Malmivaara, Terhi. 2004. Luupää, puupää, puusilmä. Näkymiä sananmuodostuksen analogisuuteen ja bahuvriihiyhdyssanojen olemukseen. Virittäjä 3, s. 347–363.

Shore, Susanna. 1986. Onko suomessa passiivia? Suomi 133. SKS.

Viertiö, Annastiina. 2000. Kuka paljastuu passiivin takaa? Kielikello 3.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie samodzielnie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (K_W01)

- ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach języka, zna terminologię używaną w jego opisie, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie fińskim (K_W02)

- ma pogłębioną wiedzę o miejscu fennistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W06)

- ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego - fińskiego, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń (K_W07)

- potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów – samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy, dąży do ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych (K_U01)

Szczegółowe efekty kształcenia:

Student

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu referowanych na wykładzie zagadnień

- rozumie zagadnienia dotyczące grzeczności i takich aktów mowy jak pochwała

- zna problematykę zdań bezpodmiotowych, umie wyróżniać funkcje passivum i osoby generycznej

- rozumie specyfikę konstrukcji o charakterze dyrektyw i konstrukcji życzeniowych

- potrafi rozróżniać różne typy modalności

- rozumie specyfikę aspektu w języku fińskim i potrafi ją odnieść do kategorii aspektu w języku polskim

- zna rzadsze sposoby tworzenia formacji słowotwórczych w języku fińskim.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładu po obu semestrach.

Egzamin ustny końcowy.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.