Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka węgierskiego jako języka I - analiza i pisanie tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMW13C-JWA Kod Erasmus / ISCED: 09.105 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka węgierskiego jako języka I - analiza i pisanie tekstów
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Języki specjalności
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest udoskonalenie umiejętności językowych studentów na poziomie C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są następującym zagadnieniom w obu semestrach:

1. Aktualna sytuacja społeczno-polityczna na Węgrzech w zarysie - obraz Węgier w bieżącej prasie węgierskiej i podcastach; echa polskie

2. Aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w zarysie - na podstawie bieżącej prasy polskiej i węgierskiej

3. Edukacja i szkolnictwo na Węgrzech: zwyczaje w węgierskich gimnazjach oraz system szkolnictwa wyższego; nauka języków obcych (w tym: porady tłumaczki Kató Lomb)

4. Kobieta i mężczyzna wobec przemian społeczno-kulturowych: ideał kobiety i mężczyzny w różnych kulturach; feminizm; pozycja społeczna matek i ojców oraz singielki i single; słynne Węgierki, słynne Polki; nowe trendy w modzie (np. metroseksualizm) - ewentualnie inne tematy zgodnie z zainteresowaniami studentów

5. Wyrażenia slangowe w języku węgierskim

6. Gramatyka

- konstrukcje z czasownikami funkcyjnymi

- czasowniki z rekcjami, tryb rozkazujący

7. Analiza fragmentów węgierskich programów radiowych i telewizyjnych oraz podcastów na różne tematy.

8. Pisanie krótkich tekstów (np. streszczeń) i wypracowań. Przygotowywanie na bieżąco prasówek z internetowej prasy codziennej.

Literatura:

1. Bencze I., 1997, Magyar nyelvi tesztek, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont: Aula Kiadó

2. Hernádi M., 2001, Közhelyszótár, Budapest: Aranyhal Könyvkiadó

3. Parapatics A., 2008, Szlengszótár, Budapest: Tinta Könyvkiadó

4. Sass B., Váradi T., Pajzs J., Kiss M., 2011, Magyar igei szerkezetek. A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára, Budapest: Tinta Könyvkiadó

5. Materiały własne: teksty internetowe kulturalne i prasowe, fragmenty węgierskich programów radiowych i telewizyjnych, podcasty.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

ma szczegółową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego (K_W04)

ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego węgierskiego, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń (K_W07)

ma pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka węgierskiego (K_W08)

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu hungarystyki w języku polskim i węgierskim, współdziałać z nimi w popularyzacji wiedzy o wytworach kultury, literatury, zjawiskach historycznych (K_U06)

posiada umiejętność samodzielnego przygotowania różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki hungarystycznej, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych (K_U07)

posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej (K_U08)

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Na ocenę semestralną wpływ mają:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- kontrola obecności

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne

- śródsemestralne pisemne prace domowe - w tym prasówki z węgierskiej i polskiej prasy codziennej

- wypowiedź ustna na konkretny temat na ocenę

- dodatkowo referat ustny z wybranych przez prowadzącego tekstów prasowych na ocenę, związana z nimi praca pisemna (oraz kontrola opanowania słownictwa)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich testów śródsemestralnych,

- zaliczenie zarówno wypowiedzi ustnej jak i referatu z tekstów prasowych na ocenę pozytywną,

- złożenie wszystkich prac domowych.

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, testy śródsemestralne i zaliczenia odbywają się w trybie stacjonarnym, ale w razie nauki zdalnej - zaliczenie ustne i testy na platformie Google Classroom i Google Meet (jeśli zajęcia odbywają się w trybie zdalnym).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Bata-Bocian
Prowadzący grup: Alexandra Bata-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Bata-Bocian
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.