Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka węgierskiego II - gramatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZPNW34G Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka węgierskiego II - gramatyka
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Języki specjalności
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka węgierskiego I - gramatyka 3320-LLW12C-PW1G
Praktyczna nauka języka węgierskiego I - gramatyka 3320-ZLW12C-PW1G

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia są przeznaczone dla studentów, którzy już posiadają wiedzę na poziomie A2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy studentów na temat gramatyki języka węgierskiego, a także rozbudowa ich słownictwa, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Poziom A2+ według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z bardziej zaawansowanymi elementami gramatyki języka węgierskiego, a także ze słownictwem, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne:

• czas przeszły

• okoliczniki czasu

• zdania okolicznikowe czasu, stopnia, przyczyny, sposobu i celu

• odmiana zaimków dzierżawczych

• przedrostki czasownikowe – dalsze użycie

• stopniowanie przymiotników i przysłówków, konstrukcje porównawcze

• zdania przydawkowe

• czasownik posiłkowy szokott

• czas przyszły

• konstrukcje dzierżawcze: dzierżawczość podwójna, odwrócony stosunek dzierżawczy, dzierżawczość z zaimkiem wskazującym

• zaimek wzajemny

• użycie bezokoliczników z formami czasownikowymi kell, szabad, tilos, lehet, fontos

• końcówki –nként i –nta/-nte

• zdania złożone współrzędnie: łączne, rozłączne, wynikowe i przeciwstawne

Literatura:

Podręczniki:

1. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv II. Balassi Intézet, Budapest, 2007.

2. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv II. Nyelvtani munkakönyv. Balassi Intézet, Budapest, 2007.

3. Szita Szilvia, Görbe Tamás: Gyakorló magyar nyelvtan szójegyzékkel, Budapest, 2009.

4. Durst Péter: Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Második lépés - Magyar nyelvkönyv középhaladóknak, Szeged, 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student ma rozbudowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka węgierskiego, rozpoznaje, rozumie i poprawnie stosuje bardziej zaawansowane struktury gramatyczne. Posiada kompetencję czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie A2+. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego.

W szczególności student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka węgierskiego (K_W02);

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego (K_W10);

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu hungarystyki w języku polskim i węgierskim (K_U07);

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i węgierskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U08);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim z zakresu problematyki hungarystycznej i problemów z nią związanych (K_U09);

- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie średniozaawansowanym A2+ w języku pisanym i mówionym (K_U10);

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01);

- jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, wyników śródsemestralnych testów kontrolnych i pracy własnej studenta (wykonywanie ćwiczeń - kart zadań, prac domowych). Jeśli sytuacja na to pozwoli, testy śródsemestralne będą odbywały się w sali, w przypadku nauczania zdalnego - online, na platformie Google Classroom i Google Meet.

Na zakończenie rocznego cyklu dydaktycznego egzamin pisemny (jeśli zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym) lub ustny na Google Meet (jeśli zajęcia odbywają się w trybie zdalnym).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Bata-Bocian
Prowadzący grup: Alexandra Bata-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy studentów na temat gramatyki języka węgierskiego, a także rozbudowa ich słownictwa, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Poziom A2+ według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z bardziej zaawansowanymi elementami gramatyki języka węgierskiego, a także ze słownictwem, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne:

• czas przeszły

• okoliczniki czasu

• zdania okolicznikowe czasu, stopnia, przyczyny, sposobu i celu

• odmiana zaimków dzierżawczych

• przedrostki czasownikowe – dalsze użycie

• stopniowanie przymiotników i przysłówków, konstrukcje porównawcze

• zdania przydawkowe

• czasownik posiłkowy szokott

• czas przyszły

• konstrukcje dzierżawcze: dzierżawczość podwójna, odwrócony stosunek dzierżawczy, dzierżawczość z zaimkiem wskazującym

• zaimek wzajemny

• użycie bezokoliczników z formami czasownikowymi kell, szabad, tilos, lehet, fontos

• końcówki –nként i –nta/-nte

• zdania złożone współrzędnie: łączne, rozłączne, wynikowe i przeciwstawne

Literatura:

Podręczniki:

1. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv II. Balassi Intézet, Budapest, 2007.

2. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv II. Nyelvtani munkakönyv. Balassi Intézet, Budapest, 2007.

3. Szita Szilvia, Görbe Tamás; Gyakorló magyar nyelvtan szójegyzékkel, Budapest, 2009.

4. Durst Péter: Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Második lépés - Magyar nyelvkönyv középhaladóknak, Szeged, 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Bata-Bocian
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy studentów na temat gramatyki języka węgierskiego, a także rozbudowa ich słownictwa, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Poziom A2+ według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z bardziej zaawansowanymi elementami gramatyki języka węgierskiego, a także ze słownictwem, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne:

• czas przeszły

• okoliczniki czasu

• zdania okolicznikowe czasu, stopnia, przyczyny, sposobu i celu

• odmiana zaimków dzierżawczych

• przedrostki czasownikowe – dalsze użycie

• stopniowanie przymiotników i przysłówków, konstrukcje porównawcze

• zdania przydawkowe

• czasownik posiłkowy szokott

• czas przyszły

• konstrukcje dzierżawcze: dzierżawczość podwójna, odwrócony stosunek dzierżawczy, dzierżawczość z zaimkiem wskazującym

• zaimek wzajemny

• użycie bezokoliczników z formami czasownikowymi kell, szabad, tilos, lehet, fontos

• końcówki –nként i –nta/-nte

• zdania złożone współrzędnie: łączne, rozłączne, wynikowe i przeciwstawne

Literatura:

Podręczniki:

1. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv II. Balassi Intézet, Budapest, 2007.

2. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv II. Nyelvtani munkakönyv. Balassi Intézet, Budapest, 2007.

3. Szita Szilvia, Görbe Tamás; Gyakorló magyar nyelvtan szójegyzékkel, Budapest, 2009.

4. Durst Péter: Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Második lépés - Magyar nyelvkönyv középhaladóknak, Szeged, 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.