Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie literaturoznawcze - węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZSLLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie literaturoznawcze - węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

W seminarium licencjackim uczestniczy student, który zaliczył trzeci rok studiów I stopnia w Katedrze Hungarystyki UW, lub dysponujący przygotowaniem, które Katedra uzna za ekwiwalentne

Skrócony opis:

W ramach seminarium licencjackiego student przygotowuje pracę licencjacką:

- wybranie zagadnienia

- zebranie bibliografii

- napisanie konspektu pracy (sformułowanie tezy pracy)

- napisanie wstępu do pracy

- napisanie pracy zgodnie z wymogami techniki pisania tekstu naukowego

Pełny opis:

Na początku cyklu dydaktycznego uczestnik seminarium dokonuje wyboru tematu pracy licencjackiej. Zgłasza własny pomysł, albo przystaje na propozycję promotora. Zestawia podstawową bibliografię i pisze konspekt.

Uzyskuje informację o technice pisania pracy licencjackiej i o wymaganiach formalnych.

W miarę postępów w pracy nad sprecyzowanym tematem student przedstawia promotorowi kolejne rozdziały, omawia z nim swoje wątpliwości, uwzględnia sugestie i poprawki. Fragmenty tekstu prezentuje na zajęciach.

Część zajęć poświęcona jest repetytorium z historii literatury węgierskiej oraz komentarzowi do tekstów literatury przedmiotu bliskich do zagadnień pracy licencjackiej, co ułatwia studentowi przygotowanie się do egzaminu licencjackiego.

Literatura:

A magyar irodalom történetei. I-II-III., szerk.Szegedy-Maszák Mihály, Gondolat Kiadó, Budapest 2007

Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 2O. században, Pesti Kalligram 2010

Sz.Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba, Budapest 2005

Erdődy E.-Magyar M.-Tverdota Gy.: Magyar irodalom a XX. században. Tanulmányok I., Budapest 1995

Erdődy E.- Magyar M.- Tverdota Gy.: Magyar irodalom a XX. században. Szöveggyűjtemény II., Budapest 1995

Görömbei András: A magyar irodalom rövid története, Helsinki 1992

Kulcsár Szabó E.: A magyar irodalom története 1946-1991, Budapest 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej oraz współczesnych zjawisk zachodzących w tej literaturze

-operuje terminologią nauk humanistycznych, a zwłaszcza filologicznych

-ma rozeznanie w metodologii badań nad literaturą

Umiejętności:

-student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac

-sprawnie referuje literaturę przedmiotu, kompetentnie analizuje teksty literackie, poprawnie formułuje swoje sądy na piśmie, w praktyce stosuje narzędzia właściwe warsztatowi filologa, ma opanowaną technikę pisania pracy naukowej

Kompetencje społeczne:

-student potrafi odpowiednio określić priorytety służące określonemu przez siebie i innych zadaniu

-ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu i kraju

-potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu, korzystając z rozmaitych mediów i form

-ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze i literaturze Węgier

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach literatury, kultury i historii oraz elementarną terminologię używaną w opisie literatury, kultury i historii oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania K_W05

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kierunkach badań w literaturoznawstwie K_W06

- ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów / także w języku węgierskim K_W08

- ma podstawową wiedzę o projektowaniu, metodologii, pragmatyce i prezentacji badań naukowych zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego K-W012

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa K_U02

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod K_U03

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków K_U06

- ma nawyk samodzielnego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w literaturze, kulturze Węgier, ma przekonanie o potrzebie rozwoju osobistego i zawodowego K_K02

- potrafi interpretować bieżące wydarzenia z życia literackiego, społecznego i politycznego Węgier K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia rocznego cyklu dydaktycznego jest zatwierdzona przez promotora praca licencjacka

Kryteria oceniania:

-udział w zajęciach i postępy w pisaniu pracy

-ocena końcowa zależy od merytorycznego poziomu pracy, od jej poprawności językowej i od staranności w zakresie techniki (przypisy, aneksy itp.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Csilla Gizińska
Prowadzący grup: Csilla Gizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Csilla Gizińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)