Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

From migration to climate change: an introduction to contemporary risks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0FMCC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: From migration to climate change: an introduction to contemporary risks
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Dobra znajomość języka angielskiego w mowie, czytaniu i piśmie.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy na temat migracji międzynarodowych i zmian klimatu z perspektywy ryzyka. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia identyfikacji, postrzegania, oceny, komunikowania i reagowania na zagrożenia związane z migracjami międzynarodowymi i zmianami klimatycznymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentki i studentów podstawowej wiedzy na temat migracji międzynarodowych i zmian klimatu z perspektywy ryzyka. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia identyfikacji, postrzegania, oceny, komunikowania i reagowania na zagrożenia związane z migracjami międzynarodowymi i zmianami klimatycznymi.

Przedmiot prezentuje wybrane treści z zakresu krytycznych nauk społecznych w zakresie migracji i zmian klimatu.

W trakcie zajęć studentki i studenci zapoznają się z różnymi aspektami migracji międzynarodowych, z perspektywy konstruowania migracji jako ryzyka, rolą państwa i produkcji wiedzy w powiązaniu migracja-bezpieczeństwo, dyskursem medialnym i politycznym na temat migracji i związanymi z nimi reprezentacjami stosunków władzy. Studenci i studentki poznają również proces od ignorowania do uznania zmian klimatu za ryzyko i reakcje instytucji badawczych, organizacji międzynarodowych, państw i aktywistów na zmiany klimatyczne.

Podczas zajęć nacisk zostanie położony na pogłębienie zrozumienia omawianych zagadnień i tekstów.

Podczas zajęć uczestnicy będą zachęcani do krytycznej lektury i analizy wybranych tekstów naukowych.

Czas pracy studenta:

- godziny zorganizowane: 30

- przygotowanie do zajęć: 25

- przygotowanie do zaliczenia: 20

Literatura:

Anderson, B. (2010). Migration, immigration controls and the fashioning of precarious workers. Work, employment and society, 24(2), 300-317.

Anderson, B. (2013). Us and them?: The dangerous politics of immigration control. OUP Oxford.

Beck, U. (2013). Living in and Coping with World Risk in: Innerarty & Solana (eds). Humanity at Risk: The Need for Global Governance, Bloomsbury Academic.

Bivand Erdal M., Oeppen C. (2018). Forced to leave? The discursive and analytical significance of describing migration as forced and voluntary, Journal of Ethnic and Migration Studies, 44:6, 981-998.

Bigo, D. (2002): Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease. Alternatives 27, Special Issue: 63-92.

Bostrom, N., Ćirković, M. M. (Eds.) (2008). Global Catastrophic Risks, Oxford University Press.

Boswell, Ch. (2009), “Knowledge, Legitimation and the Politics of Risk: The Functions of Research in Public Debates on Migration”, Political Studies, 57:1.

Brown, P. (2012). Perspectives on the ‘lens of risk’ interview series: Interviews with Joost van Loon and Ortwin Renn: Health, Risk & Society: Vol 14, No 5.

Dembo S. (2021). Risk Thinking: … In an Uncertain World. Chapter 8: Measuring the financial risk of climate change. Archway Publishing.

Fiałkowska, K., & Matuszczyk, K. (2021). Safe and fruitful? Structural vulnerabilities in the experience of seasonal migrant workers in agriculture in Germany and Poland. Safety Science, 139, 105275.

Galantino M. R. (2022). The use of risk language in migration discourse. A comparative exploration of German and Italian newspapers: Journal of Risk Research: Vol 25, No 3.

Giddens, A. (2003). Runaway world: How globalization is reshaping our lives. Taylor & Francis.

Huber, R. A., Maltby, T., Szulecki, K., & Ćetković, S. (2021). Is populism a challenge to European energy and climate policy? Empirical evidence across varieties of populism. Journal of European Public Policy, 28(7), 998–1017. https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918214

IPCC (2021). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 3−32, doi:10.1017/9781009157896.001.

Isaksen, J. V. (2019) The impact of the financial crisis on European attitudes toward immigration

Kaczan, D. J., & Orgill-Meyer, J. (2020). The impact of climate change on migration: a synthesis of recent empirical insights. Climatic Change, 158(3-4), 281-300.

Kindler, M. (2011). A Risky Business?: Ukrainian Migrant Women in Warsaw's Domestic Work Sector. Amsterdam University Press.

Krivonos, D., & Diatlova, A. (2020). What to Wear for Whiteness?‘Whore’Stigma and the East/West Politics of Race, Sexuality and Gender. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 6(3).

Krzyżanowska, Natalia; Krzyżanowski, Michał (2018). ‘Crisis’ and Migration in Poland: Discursive Shifts, Anti-Pluralism and the Politicisation of Exclusion. Sociology, 52(3), 612–618.doi:10.1177/0038038518757952

Kunreuther G., Heal Myles Allen Ottmar Edenhofer Christopher Field Gary Yohe, H. B., Dietz, S., Ebi, K., Gollier, C., Gregory, R., Horton, B., Kriegler, E., Mach, K., Mastrandrea, M., Millner, A., Oppenheimer, M., Träger, C., Kunreuther, H., Heal, G., Allen, M., Edenhofer, O., Field, C. B.,Yohe, G. (2012). NBER WORKING PAPER SERIES RISK MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE. http://www.nber.org/papers/w18607

Lewicki, A. (2022). East–west inequalities and the ambiguous racialisation of ‘Eastern Europeans’. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-19.

Magazzini, T., & Piemontese, S. (2019). Constructing Roma migrants: European narratives and local governance (p. 242). Springer Nature.

Neal, A. (2009), Securitization and risk at the EU border: The origins of FRONTEX. Journal of Common Market Studies, 47 (2), 333-356.

Okólski Marek King, Russell. "Diverse, fragile and fragmented: The new map of European migration." Central and Eastern European Migration Review 8, no. 1 (2019): 9-32.

Sasse, G. (2005), ‘Securitization or Securing Rights? Exploring the Conceptual Foundations of Policies towards Minorities and Migrants in Europe’, Journal of Common Market Studies 43 (4).

Safuta, A. (2018). Fifty shades of white: Eastern Europeans’‘peripheral whiteness’ in the context of domestic services provided by migrant women. Tijdschrift voor Genderstudies, 21(3), 217-231.

Schinkel, W. (2018) Against ‘immigrant integration’: for an end to neocolonial knowledge production. CMS 6, 31

Semieniuk, G., Campiglio, E., Mercure, J. F., Volz, U., & Edwards, N. R. (2021). Low‐carbon transition risks for finance. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 12(1), e678.

Slovic, P.. (2000), The perception of risk, Routledge.

Tudor, A. (2018). Cross-fadings of racialisation and migratisation: The postcolonial turn in Western European gender and migration studies. Gender, Place & Culture, 25(7), 1057-1072.

Tudor, A. (2022). Ascriptions of migration: Racism, migratism and Brexit. European Journal of Cultural Studies, 13675494221101642.

Zinn, J.O. (2020). Understanding Risk-Taking, Palgrave Macmillan Cham.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student/ka

w zakresie wiedzy:

• ma wiedzę merytoryczną, zakresową, aparat pojęciowy wokół problematyki ryzyk, w szczególności w obszarze migracji i zmian klimatu.

• ma wiedzę diagnostyczną o zjawiskach i procesach społecznych zidentyfikowanych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) jako ryzyka

w zakresie umiejętności:

• potrafi gromadzić i analizować materiały naukowe i dane faktograficzne dotyczące różnych zagrożeń, potrzebne do ich identyfikacji, obserwacji i opisu

w zakresie kompetencji społecznych:

• docenia znaczenie dekonstrukcji i zapobiegania ryzykom związanym z migracjami i zmianami klimatycznymi oraz uwzględnia ich aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne w projektach społecznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach

2. Przygotowanie empirycznego eseju prezentującego studium przypadku/prezentacji ustnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kindler, Oskar Kulik
Prowadzący grup: Marta Kindler, Oskar Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)