Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności trenerskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-WUTd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności trenerskich
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawy wiedzy z komunikacji i psychologii społecznej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jest przewidziany jako warsztaty, podczas których studenci zapoznają się ze specyfiką pracy trenera, nabędą podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń i pracy z grupą. Celem przedmiotu jest wstępne przygotowanie studentów do prowadzenia szkoleń i zajęć z grupami młodzieży i dorosłych; w ich trakcie studenci będą mieli okazję do zapoznania się z metodyką szkoleń, zasadami przygotowywania, prowadzenia i ewaluacji działań szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych. Efektem zajęć będzie przygotowanie i przeprowadzenie krótkiego 1,5 godzinnego szkolenia z kompetencji społecznych dla młodzieży (na zaliczenie).

Pełny opis:

Przedmiot jest przewidziany jako warsztaty, podczas których studenci zapoznają się ze specyfiką pracy trenera, nabędą podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń i pracy z grupą. Celem przedmiotu jest wstępne przygotowanie studentów do prowadzenia szkoleń i zajęć z grupami młodzieży i dorosłych; w ich trakcie studenci będą mieli okazję do zapoznania się z metodyką szkoleń, zasadami przygotowywania, prowadzenia i ewaluacji działań szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych. Efektem zajęć będzie przygotowanie i przeprowadzenie krótkiego 1,5 godzinnego szkolenia z kompetencji społecznych dla młodzieży (na zaliczenie).

Zajęcia zostały podzielone na kilka modułów, w czasie których studenci nauczą się rozpoznawać własne zasoby, style komunikacyjne, techniki autoprezentacji i budowania autorytetu, ale również zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania grupy (mechanizmów, ról grupowych, motywacji i konfliktów grupowych) oraz zapoznają z metodami i technikami uczenia się, prowadzenia zajęć i warsztatów (również online) oraz wstępnie rozpoznają rynek szkoleń i możliwości wykorzystania swoich kompetencji na rynku pracy. W czasie zajęć zostaną wykorzystane aktywne techniki uczenia się: warsztaty, symulacje, grywalizacja. Studenci w praktyczny, wykorzystujący doświadczenie sposób zdobędą też wiedzę, jak je wykorzystać w praktyce edukacyjnej.

Literatura:

Adler B.A., Rosenfeld L.B, Proctor II R.F, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2018

Alberti R., Emmons M., Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz nie raniąc innych, Sopot 2022

Csikszentmihalyi M.,. Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Warszawa 2005

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina 2007

Goleman D., McKee A., Boyatzis R.E., Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Warszawa 2002

Kossowska M., Jarmuż S., Witkowski T., Psychologia dla trenerów, Kraków 2008

Lilienfeld S.O., Lynn S.J., Ruscio J., Beyerstein B.L, 50 wielkich mitów psychologii popularnej, Warszawa 2017

Łaguna A., Kozak A., Metody prowadzenia szkoleń, Sopot 2015

Nęcka E., Trening twórczości, Sopot 2019

Schiraldi G.R., Siła rezyliencji. Jak poradzić sobie ze stresem, traumą i przeciwnościami losu? Trening umiejętności, Sopot 2019

Silberman N., Biech E., Metody aktywizujące w szkoleniach, Warszawa 2016

Vogler Ch., Podróż Autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wydawnictwo Wojciech Marzec 2009

Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Gliwice 2013

Materiały własne

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w zakresie wiedzy:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu konstruowania skutecznych, wykorzystujących aktywne techniki uczenia się działań szkoleniowych

- umie rozpoznać i zidentyfikować podstawowe wymiary oddziaływania edukacyjnego-szkoleniowego (zasoby, potencjał własny i grupy, komunikacja i relacje grupowe, narzędzia samorozwoju i pracy z grupą)

- zna podstawowe zasady prowadzenia skutecznych szkoleń, umie (na podstawowym poziomie) rozpoznać potrzeby szkoleniowe oraz skonstruować na ich podstawie program szkolenia dotyczącego kompetencji społecznych

- posiada wiedzę na temat wybranych skutecznych technik i narzędzi komunikowania się, pracy z grupą, tworzenia, prowadzenia i ewaluacji szkoleń

w zakresie umiejętności:

- potrafi dostrzegać własne oraz (na podstawowym poziomie) grupowe zasoby i potencjały, potrafi korzystać z dostępnych narzędzi do autoanalizy własnych kompetencji komunikacyjnych i trenerskich

- umie korzystać (odszukać, wypełnić i zinterpretować: na podstawowym poziomie) narzędzia do pracy z grupami

- potrafi skonstruować na podstawowym poziomie moduł szkoleniowy dotyczący kompetencji społecznych (przygotowanie, przeprowadzenie, ewaluacja)

w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

- docenia znaczenie aktywnych metod pracy w integrowaniu i ujawnianiu potencjału osób i grup

- docenia kompetencje komunikacyjne i interpersonalne w pracy z grupą; potrafi wydobyć i wzmocnić potencjał własny i grupy

- potrafi wykorzystać swoje umiejętności do angażowania innych do działania

Metody i kryteria oceniania:

a) Ocena ciągła (aktywność na zajęciach): 0,5

b) Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów: 0,5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Prowadzący grup: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)