Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat integracyjno-animacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1WIAz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat integracyjno-animacyjny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Gotowość studentów do zaangażowania się w praktyczne zajęcia grupowe i społecznościowe.

Skrócony opis:

Podczas warsztatów studenci zapoznają się ze specyfiką działań animacyjnych i integracyjnych.. Praktycznym celem przedmiotu jest integracja studentów I roku realizowana we wspólnym działaniu. Studenci uczą się rozpoznawać własne zasoby i potencjał działań grupowych i społecznościowych. Dzięki temu poznają siłę animowania działań społecznych, a więc jednego z podstawowych wymiarów mobilizowania społecznego ludzi wokół ważnych dla nich spraw.

Pełny opis:

Podczas warsztatów studenci zapoznają się ze specyfik ą działań animacyjnych i integracyjnych. Praktycznym celem przedmiotu jest integracja studentów I roku realizowana we wspólnym działaniu. Praktycznym celem przedmiotu jest integracja studentów I roku realizowana we wspólnym działaniu. Studenci uczą się rozpoznawać własne zasoby i potencjał działań grupowych i społecznościowych. Dzięki temu poznają siłę animowania działań społecznych, a więc jednego z podstawowych wymiarów mobilizowania społecznego ludzi wokół ważnych dla nich spraw.

Cykl warsztatowy ujęty jest w trzy kilkugodzinne bloki warsztatowe (jeden 7 godzinny drugi 8 godziny). Realizowane są w wielofunkcyjnej przestrzeni Centrum Społecznego Paca 40, która umożliwia pracę o charakterze open space dla grupy do 100 osób oraz zapewnia jednoczesną prace 6 salach warsztatowych. Prowadzenie warsztatów w realnej przestrzeni/instytucji zajmującej się integracją i animacja społeczną ma wymiar motywujący (tu się tak pracuje i przynosi to efekty) i poznawczy (można zapoznać się z realnymi przykładami pracy integracyjno-animacyjnej).

Program podzielony jest na dwie części:

1. Rozpoznanie potencjałów własnych i środowiskowych

Studenci poznają metody odkrywania potencjałów grupowych i środowiskowych na własnym przykładzie (grup i całego roku). W ten sposób lepiej się poznają, widzą własne zasoby i możliwości kooperacji, a więc uniwersalny mechanizm który mogą zastosować także w pracy profilaktycznej z innymi ludźmi.

• ćwiczenia integracyjne grupowe i wspólne dla całego roku;

• część seminaryjna pokazująca dobre praktyki integracyjne;

• warsztat rozpoznawania własnych i środowiskowych potencjałów i talentów;

• ćwiczenie terenowe mapa zasobów i potencjałów Grochowa;

• plenarna prezentacja grup badawczych

2. Przygotowanie działania/projektu animacyjnego

Studenci przygotowują koncepcję własnego projektu o charakterze animacyjno-integracyjnym. Najlepszy z nich (wybrany demokratycznie przez wszystkich uczestników warsztatów) ma szanse realne wsparcie w realizacji. Przygotowując projekt poznają się w działaniu i nabywają kompetencji pracy zespołowej.

• dobre praktyki działań projektów animacyjnych;

• współczesne narzędzia wsparcia aktywności obywateli (inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny)

• grupowa praca nad projektami animacyjnymi

• prezentacja projektów;

• wybór projektu który może otrzymać dofinansowanie i wsparcie realizacyjne ze strony Centrum Paca

Literatura:

B. Skrzypczak, Profil animatora społecznego, (w) Kim jest animator społeczny, red., P. Henzler, B. Skrzypczak, Instytut Radlińskiej, Warszawa 2006, s. 8-24.

B. Skrzypczak, Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej (w) Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, red. W. Theiss, B. Skrzypczak, Instytut Radlińskiej, Warszawa 2006

P. Jordan, B. Skrzypczak, Animator społeczny- jego rola w środowisku, [w:] Kim jest animator społeczny, red., P. Henzler, B. Skrzypczak, Instytut Radlińskiej, Warszawa 2006, s. 84-96.

Efekty uczenia się:

Student będzie

w sferze wiedzy:

- znał podstawowe wymiary oddziaływania animacyjno-integracyjnego (zasoby, potencjał, rola animatora, projekt animacyjny, relacje grupowe i społecznościowe)

- posiadał wiadomości o wybranych narzędziach wsparcia aktywności animacyjnej (inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny)

- znał wybrane przykłady udanych działań/projektów animacyjno-integracyjnych

w sferze w sferze umiejętności:

- potrafił dostrzegać własne oraz (na podstawowym poziomie) grupowe i społecznościowe zasoby i potencjały;

- potrafił skonstruować na podstawowym poziomie projekt animacyjno-integracyjny;

- potrafił przeprowadzić wybrane ćwiczenia integracyjne i pobudzające zaangażowanie

w sferze kompetencji społecznych:

- doceniał znaczenie metody animacyjnej w integrowaniu i ujawnianiu potencjału osób, grup i społeczności;

- odczuje w praktyce siłę współdziałania;

- nabędzie kompetencji zespołowej i między-zespołowej współpracy;

- potrafił zaangażować innych do działania poprzez przygotowanie prostego projektu animacyjno-integracyjne

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie warsztatów przewidziano kilka metod oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta/tki:

1. Ocenę aktywności i udziału w pracach grupy projektowej podczas warsztatów (pomysły i argumentacja).

2. Ocenę poszczególnych zespołowych projektów animacyjnych

3. Obronę projektów podczas której członkowie zespołów projektowych indywidualnie odnoszą się do poszczególnych elementów działań animacyjnych korzystając także z podanej literatury

W ocenie wiedzy najważniejsze będą pkt. 3. W ocenie umiejętności najważniejsze będą pkt. 1 i 2. Ocenie kompetencji punkty 1,2,3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Prowadzący grup: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)