Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-KRPd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminologia porównawcza
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje porównawczą analizę przestępczości i polityki kryminalnej w perspektywie międzynarodowej. Poznanie różnic w definicjach i systemach rejestracji przestępstw, podejrzanych, skazań i uwięzionych umożliwia właściwą interpretację porównawczą. Omawiane są różnice i podobieństwa w dynamice i strukturze przestępczości oraz polityce karnej w kontekście uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Pełny opis:

Charakterystyka rezultatów międzynarodowych badań statystycznych dotyczących przestępczości i polityki karnej, w tym:

European Sourcebook and Criminal Justice Statistics

Crime and Criminal Justice (Eurostat)

UN Crime Survey

International Crime Victim Survey (ICVS)

International Violence Against Woman Survey (IVAWS)

Annual Penal Statistics (SPACE I, SPACE II)

Terytorialne zróżnicowanie przestępczości w Polsce

Charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw

Populacja więzienna w Polsce i w Europie

Różnice w rozmiarach i strukturze populacji więziennych w krajach europejskich (współczynniki uwięzienia, skazani i tymczasowego aresztowani). Monitoring elektroniczny

Struktura uwięzionych według rodzajów popełnionych przestępstw

Udział kobiet, nieletnich i cudzoziemców.

Literatura:

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas Przestępczości w Polsce 6, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021

J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, J. Klimczak, A. Siemaszko, Nękani, oszukiwani, hakowani. Nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

Efekty uczenia się:

Studenci znają krajowe i międzynarodowe źródła danych o przestępczości i polityce karnej.

Potrafią wykorzystać standardowe definicje przestępstw i rozbieżności w ich zastosowaniu w różnych krajach

Znają metody porównawcze analizy trendów i struktury przestępczości

Umieją analizować zróżnicowanie nasilenia przestępczości w różnych krajach i regionach

Potrafią zidentyfikować różnice w zagrożeniu przestępczością

Potrafią współpracować w zakresie gromadzenia danych analizowania i interpretacji różnic między krajami.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – obejmuje przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach.

2. Znajomość polskich i zagranicznych opracowań na temat zagrożenia przestępczością.

3. Umiejętność interpretacji wyników w perspektywie porównawczej

4. Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ostaszewski
Prowadzący grup: Paweł Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)