Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1PRSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki, uwarunkowań i determinantów wychowania, a także przejawów patologii społecznej, związane z ukończeniem studiów I stopnia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zagadnień z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Studentom zostanie przekazana wiedza o podstawowych pojęciach, celach, poziomach i strategiach profilaktyki społecznej, a także przykłady wybranych programów profilaktycznych.

Przedmiot służyć będzie również kształceniu umiejętności właściwego i trafnego rozpoznawania przejawów zachowań nieakceptowanych społecznie przy zastosowaniu teorii czynników ryzyka i czynników chroniących oraz interakcyjnej teorii zachowań dysfunkcjonalnych. Zaprezentowane będą także propozycje działań zmierzających do optymalizacji procesu wychowania i resocjalizacji.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz form działań spełniających wymagania współczesnego społeczeństwa. w tym

1. podstawowych pojęć z zakresu profilaktyki społecznej

2. celów, poziomów i strategii profilaktyki społecznej

3. wybranych teorii wyjaśniających etiologię i funkcje zachowań społecznie nieakceptowanych (teorii czynników ryzyka i czynników chroniących oraz interakcyjnej koncepcji zachowań dysfunkcjonalnych)

4. wybranych modele i przykładów działań profilaktycznych

5. mankamentów i słabych stron podejmowanych działań profilaktycznych

6. założeń i standardów profesjonalnej profilaktyki, spełniającej wymagania współczesnego społeczeństwa.

W części wstępnej zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu profilaktyki społecznej, w tym pojęcie, związek z wychowaniem, pojęcie profilaktyki problemowej oraz struktura systemu profilaktyki i resocjalizacji. Następnie omówione będą cele, poziomy i strategie profilaktyki, w tym strategie w ujęciu Hansena i Gasia. Pogłębieniu znajomości materiału służy prezentacja wybranych programów profilaktycznych i przykładów działań podejmowanych w konkretnych placówkach. Przedstawiona zostanie ponadto ewolucja podejścia do profilaktyki oraz jej aktualne ujęcie, spełniające wymagania stawiane przez rozwój społeczny w aktualnej fazie. Akcentowana będzie również umiejętność trafnego rozpoznawania przejawów, etiologii i funkcji zachowań nieakceptowanych społecznie w oparciu o wybrane, wiodące teorie w tym zakresie, a także adekwatne stosowanie działań profilaktycznych.

Szacunkowa liczba godzin, jakie studenci powinni przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się

wykład - 25 godzin

praca samodzielna – 25 godzin

przygotowanie do zajęć – 15 godzin

przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

RAZEM 80 godzin

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Bielecka E. (red.) (2007) Profilaktyka i readaptacja społeczna. Białystok

2.Gaś Z. B. (2006) Profilaktyka w szkole. WSiP, Warszawa

3.Hawkins J. D. (1994) Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Warszawa- Olsztyn

4.Michel M. (2004) Profilaktyka w środowisku lokalnym. w: Urban B.: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda. Mysłowice

5.Moczydłowska J., Pełszyńska I. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie, Rzeszów

6.Pytka L. (2006) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne. Warszawa

7.Szpringer M. ((2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce

8.Wojcieszek K. A. (2005) Na początku była rozpacz. Antropologiczne podstawy

Literatura uzupełniająca

1.Kamińska- Buśko B., Szymańska j. (2005) Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Wyd. CMMP-P, Warszawa

2.Stanik J. (red.) (2007) Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk para przestępczych i przestępczych. Wyd. TWP, Warszawa

3.Urban B. (1999) Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu procesu uczenia student, na podstawie zgromadzonej wiedzy

• opisuje założenia profilaktyki społecznej i jej związki z wychowaniem

• definiuje cele, poziomy i strategie współczesnej profilaktyki

• opisuje mechanizmy kształtowania się współczesnego ujęcia działań profilaktycznych

Umiejętności

Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące umiejętności

• dokonuje prawidłowej analizy zachowań nieakceptowanych społecznie przy zastosowaniu teorii czynników ryzyka i czynników chroniących oraz interakcyjnej teorii zachowań dysfunkcjonalnych

• projektuje działania profilaktyczne adekwatne do problemów wychowanka i potrzeb społeczeństwa

• adoptuje projekty profilaktyczne do lokalnego środowiska wychowawczego i społecznego

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu procesu uczenia student posiada następujące kompetencje społeczne

• organizuje racjonalną działalność profilaktyczną, stanowiącą spójny system

• weryfikuje działania profilaktyczne w zależności od zmieniających się potrzeb indywidualnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

• test

• stopień opanowania materiału do przygotowania przez studentów na każde zajęcia

Umiejętności

• egzamin ustny

• aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne

• egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

niewymagane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)