Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Potrzeby i problemy - perspektywa indywidualna i społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RES2-1PiPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Potrzeby i problemy - perspektywa indywidualna i społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawiana jest problematyka źródeł problemów wymagających interwencji w postaci pracy resocjalizacyjnej, przede wszystkim pojęcie ‘trudności życiowych’ w efekcie niezaspokojenia potrzeb indywidualnych i pojęcie ‘problemu społecznego’ w efekcie niezaspokojenia potrzeb społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot koncentruje się na źródłach zjawisk wymagających interwencji społecznej w postaci pracy resocjalizacyjnej. Omawiane są kluczowe dla pojawienia się indywidualnych trudności życiowych i problemów społecznych pojęcia ‘potrzeby indywidualne’ oraz ‘potrzeby społeczne’. Osoby biorące udział w zajęciach uczą się szukać przyczyn problemów indywidualnych i społecznych w sferze niezaspokojonych potrzeb – indywidualnych i społecznych. Uczą się dostrzegać konieczne związki między działaniami diagnostycznymi a działaniami o charakterze interwencji społecznych.

Nakład pracy osób biorących udział w zajęciach:

- godziny zorganizowane – 30

- przygotowanie do zajęć – 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

RAZEM: 75 godz.

Literatura:

• E. Grudziewska, M. Mikołajczyk, Wybrane problemy społeczne. Teraźniejszość – przyszłość, Wyd. APS, Warszawa 2018

• T. Kaźmierczak, A. Olech, Mapa zaspokajania potrzeb społecznych, Praca Socjalna Nr 2/2006, IRSS

• T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Ossolineum 1982

• A. Lisowski, Badanie potrzeb społecznych, Interart, Warszawa 1996

• A. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2006

• Mazowiecki Obserwator Społeczny, Projekt metodologiczny, 2000 (materiał niepublikowany, dostępny w bibliotece IPSiR)

• L. Miś, Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Wyd. UJ, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć osoba studiująca

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie konteksty i uwarunkowania zjawisk identyfikowanych jako indywidualne trudności życiowe oraz problemy społeczne, które wymagają rozwiązania

w sferze umiejętności:

 potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę do identyfikowania, interpretowania oraz wyjaśniania indywidualnych trudności życiowych i problemów społecznych

 potrafi upowszechniać wiedzę o problematyce resocjalizacji uczestnicząc i/lub prowadząc różne formy debat publicznych

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowa do właściwego reagowania na zjawiska niezaspokojonych potrzeb indywidualnych i społecznych wymagające interwencji

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach i aktywny w nich udział – jako warunek dopuszczenia do egzaminu

- egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Olech
Prowadzący grup: Anna Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)