Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działanie i porządek społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-DPSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działanie i porządek społeczny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej związków między działaniem i porządkiem społecznym. Studentów uczy się podstawowych elementów warsztatu naukowego: kwerendy piśmiennictwa i źródeł, analizy tekstu naukowego, obmyślenia badań — ich projektowania i realizacji, pracy nad własnym tekstem. Problematykę różnych form działania i porządku społecznego ujmuje się stosunkowo szeroko: począwszy od analiz stricte teoretycznych, poprzez „klasyczne” prace empiryczne z „teoretycznym kluczem”, a skończywszy na studiach z zakresu historii myśli społecznej. Analiza działania i porządku dotyczy także odstępstw od tego, co kulturowo i społecznie oczekiwane, czyli zjawisk dewiacji, załamania porządku społecznego lub anomii, gdyż ich rozumienie jest na ogół nieodzowne w próbach ustalenia, jak możliwy jest porządek społeczny.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej związków między działaniem i porządkiem społecznym. Studentów uczy się podstawowych elementów warsztatu naukowego: kwerendy piśmiennictwa i źródeł, analizy tekstu naukowego, obmyślenia badań — ich projektowania i realizacji, pracy nad własnym tekstem. Problematykę różnych form działania i porządku społecznego ujmuje się stosunkowo szeroko: począwszy od analiz stricte teoretycznych, poprzez prace empiryczne z „teoretycznym kluczem”, a skończywszy na studiach z historii myśli społecznej. Analiza działania i porządku dotyczy także odstępstw od tego, co kulturowo i społecznie oczekiwane, czyli zjawisk dewiacji, załamania porządku społecznego lub anomii, gdyż ich rozumienie jest na ogół nieodzowne w próbach ustalenia, jak możliwy jest porządek społeczny.

Podczas seminarium wykorzystuje się dorobek socjologii i innych nauk społecznych. Istotny jest intelektualny wysiłek dostrzeżenia i analizy stanowienia porządku społecznego w różnych wymiarach: mikro, mezo i makro (a niekiedy globalnym) i w ścisłym związku z działaniem aktorów społecznych. Nie ma katalogu z góry narzuconych tematów, kluczowa jest gotowość do ujęcia badanych zjawisk w kategoriach teoretycznych oraz umiejętność ich zastosowania w analizie empirycznej.

Literatura:

Abrutyn Seth (red.). 2016. Handbook of contemporary sociological theory. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg (wybrane framenty).

Hechter Michael (red.). 2003. Theories of social order: a reader. Stanford CA: Stanford University Press (wybrane fragmenty).

Mrozowicki Adam, Olga Nowaczyk, Irena Szlachcicowa. 2013. Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Nomos (wybrane fragmenty).

Oprócz wskazanych pozycji w trakcie zajęć podane zostaną dodatkowe lektury: 2–3 wspólne oraz inne — bezpośrednio związane z tematami prac magisterskich. Planuję także wspólną lekturę wybranego artykułu z któregoś z „topowych” czasopism socjologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ma charakter ciągły i obejmuje postęp w przygotowaniu pracy magisterskiej. Semestr I to opracowanie koncepcji pracy (łącznie z projektem badań w przypadku prac empirycznych); semestr II to przygotowanie warsztatu badawczego i przedstawienie samodzielnie napisanego fragmentu pracy; semestr III to przeprowadzenie badań i ich opracowanie lub/i pogłębiona analiza piśmiennictwa; semestr IV to złożenie pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Manterys
Prowadzący grup: Aleksander Manterys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)