Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00-PCONLINE-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu praw człowieka, w tym genezy, ewolucji i rozwoju idei praw człowieka w świecie współczesnym, a także ich promocji i ochrony przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu praw człowieka, a także zagrożeniami dla ich rozwoju w świecie współczesnym. Studenci poznają historyczne i współczesne rozumienie praw jednostki, wybrane koncepcje praw człowieka, mechanizmy ochrony praw człowieka w prawie krajowym i międzynarodowym, a także znaczenie działalności organizacji pozarządowych wpierających rozwój i przestrzeganie praw człowieka.

Szczególny nacisk będzie położony na obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne i praktykę w zakresie przestrzegania praw kobiet, dzieci, uchodźców, osób należących do mniejszości, w tym m.in. mniejszości etnicznych, narodowych.

Literatura:

Arcimowicz, J., „Rzecznik Praw Obywatelskich – aktor sceny publicznej”, Warszawa 2003

Arendt, H.: „O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie”, Warszawa 1999

Bajorek-Ziaja, H., „Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, Warszawa 2010.

Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., „System ochrony praw człowieka”, Kraków 2003

Czyż E.: „Prawa dziecka”. Wyd. 2 zm. Warszawa 2002

Freeman M., „Prawa człowieka”, Warszawa 2007.

Grabowski R., „Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym”, Rzeszów 2006

Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., „Prawa człowieka i ich ochrona”, Toruń 2005.

Izydorczyk, J, Wiliński, P.: „Międzynarodowy Trybunał Karny”, Wyd. Zakamycze 2004

Koba L, Wacławczyk W, „Prawa człowieka: wybrane zagadnienia i problemy”, Warszawa 2009

Kuźniar R., „Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe”, Warszawa 2008.

Kuźniar, R., „Prawa człowieka”, Warszawa 2000

Mitera M., Zubik M.: „Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych”, Warszawa 1998.

Motyka K., „Prawa człowieka, wprowadzenie, wybór źródeł”, Lublin 1999

Rzepliński, A., „Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo”, [w:] „Prawa człowieka a policja”, Warszawa 1997

Sozański, J., „Prawa człowieka w Unii Europejskiej”, Warszawa – Poznań 2009

Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, Wyd. HFPCZ, Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu praw człowieka,

2. potrafi charakteryzować instytucje i mechanizmy ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym i krajowym,

3. poprawnie stosuje poznaną w czasie zajęć terminologię,

4. samodzielnie analizuje i wyjaśniania zjawiska prawne i społeczne z dziedziny praw człowieka,

5. potrafi prezentować problemy związane z prawami człowieka i prowadzić dyskusje na ten temat,

6. interesuje się aktualnymi problemami związanymi z prawami człowieka,

7. jest otwarty na nową wiedzę z zakresu praw człowieka.

8. uczestniczy w działaniach organizacji społecznych kontrolujących, edukujących i informujących o prawach człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Praca semestralna 10-15 stron i jej obrona.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Arcimowicz
Prowadzący grup: Jolanta Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)