Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00IFR-ONLINE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z podstawowymi informacjami na temat sądowych i pozasądowych procedur rozwiązywania konfliktów/sporów, w tym z wynikami badań na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ADR w Polsce.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat sądowych i pozasądowych procedur rozwiązywania konfliktów/sporów, w tym z wynikami badań na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i ADR w Polsce. Podczas zajęć omówione zostaną m.in. sądowe procedury rozwiązywania sporów, społeczna ocena funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, sądownictwo polubowne, bezpłatna pomoc prawna (działalność Biur Porad Obywatelskich i Studenckich Klinik Prawa), instytucje ombudsmańskie, instytucjonalizacja ADR w Polsce i na świecie, w tym formy podstawowe i hybrydowe ADR.

Literatura:

„Badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Raport z badań”, Warszawa 2009 (wersja elektroniczna)

„Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia”, Warszawa 2005

Bojarski, Ł.: Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, Warszawa 2004,

Borucka-Arctowa, M. Pałecki, K.: „Sądy w opinii społeczeństwa polskiego”, Warszawa 2003

Gmurzyńska, E.: „Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym”, Warszawa 2007

Górski, J.: „Doświadczenia i perspektywy sądów robotniczych w Polsce”, Wyd. KiW, Warszawa 1967

Jakubiak-Mrończuk, A.: „Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych”, Warszawa 2008

Korybski, A.: „Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA”, Lublin 1993

Krajewska, A.: „Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie”, Warszawa 2009

Kraśnicka, I.: „Metodologia pracy w SPP”, Warszawa 2009

Kurczewski, J. Fuszara, M.: „Polskie spory i sądy”, ISNS, Warszawa 2004

Kurczewski, J., Friske, K.: „Działalność społecznych komisji pojednawczych”, [w:] „Elementy socjologii prawa”, Wyd. UW, Warszawa 1990

Pieckowski, S.: „Mediacja w sprawach cywilnych”, Warszawa 2006

Podgórecki, A.: „Socjologia prawa”, Wyd. WP, Warszawa 1970

Rękas, A.: „Mediacja w polskim prawie karnym”, Warszawa 2004

Świeżak, Tański, „Alternatywne metody rozwiązywania sporów: przegląd zagadnień”, Fundacja Partners, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

W efekcie udziału w zajęciach student posiada wiedzę dotyczącą sądowych i pozasądowych procedur rozwiązywania sporów, instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną, teorii i praktyki funkcjonowania ADR w Polsce i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie egzaminu obejmującego materiał realizowany w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Arcimowicz
Prowadzący grup: Jolanta Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)