Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10IFRL
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na analizie funkcjonowania sądowych i pozasądowych procedur rozwiązywania sporów, ma za zadani upowszechnić wiedzę na temat ADR-ów, a także społecznych i prawnych konsekwencji ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Cele nauczania: zapoznanie studentów w instytucjonalnymi formami rozwiązywania konfliktów, w tym pozasądowymi procedurami rozwiązywania sporów; opanowanie wiadomości na temat genezy i instytucjonalizacji ADR-ów w Polsce, analiza i ocena istniejących instytucji pod kątem prawnych i społecznych konsekwencji ich funkcjonowania. Program: Spory i konflikty - teoretyczne modele, praktyczne zastosowanie; ADR - rozwój i instytucjonalizacja na świecie i w Polsce; Rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów - procedury i ich stosowanie; Rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów cd. - sądownictwo powszechne i ADR-y; Sądownictwo polubowne - sądy konsumenckie, arbitraż gospodarczy; Instytucje ombudsmańskie i ich rola w rozwiązywaniu sporów: Rzecznik Praw Ofiar, Rzecznik Praw Pacjenta ; Mediacja w sporach zbiorowych; Mediacja w prawie karnym; Mediacja w prawie cywilnym i administracyjnym; Kodeks Etyki Mediatora - dyskusja wokół etyki zawodowej; NGO-sy: Centrum Mediacji Partners/Polskie Centrum Mediacji.

Literatura:

"Dyskusja redakcyjna wokół etyki zawodowej", [w:] Etyka nr 27/1994; "Kodeks Etyki Mediatorów", wyd. PCM, 2002; "Polityka Społeczna" Nr 2/1999, Problemy negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów"; Bieńkowska E.: Poradnik Mediatora, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1999; Bieńkowska, E.: Mediator sądowy: nowy zawód w orbicie wymiaru sprawiedliwości, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, IPSiR, Warszawa 1998 ; Czarnecka - Dzialuk B., Wójcik D.: Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań, Typografika, Warszawa 2001; Fuszara, M.: Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego jako środek rozwiązywania sporów międzyludzkich, [w:] Elementy socjologii prawa, Wyd. UW, Warszawa 1990; Fuszara, M.: Sprawy sądowe z oskarżenia prywatnego, [w:] Kurczewski, J. Fuszara, M.: Polskie spory i sądy, ISNS, Warszawa 2004; Korybski, A.: Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993; Krajewska, A.: Rozwiązywanie sporów konsumenckich, [w:] Kurczewski, J.: Fuszara, M.: "Polskie spory i sądy", Warszawa 2004; Kurczewski, J.: Spory i sądy dwadzieścia pięć lat później [w:] Kurczewski, J. Fuszara, M.: Polskie spory i sądy, ISNS, Warszawa 2004; Kurczewski, J.: Sytuacje sporne i sposoby ich rozstrzygania, [w:] Elementy socjologii prawa, Wyd. UW, Warszawa 1990; Mediacja rodzinna, Materiały dla sędziów, Wyd. Fundacja Partners, Warszawa 2003; Podgórecki, A.: Badania nad sądami robotniczymi, [w:] Socjologia prawa, WP, Warszawa 1970; Podgórecki, A.: Sądy robotnicze jako eksperyment socjologii prawa, [w:] Elementy socjologii prawa, Wyd. UW, Warszawa 1990; Przybyła-Basista, H.: Proces mediacji rodzinnych - od teorii do praktyki.... ; Rękas, A.: Mediacja w polskim prawie karnym, Oficyna Wydawnicza MS, Warszawa 2004; Troński, M.: Alternatywne metody rozwiązywania sporów: przegląd zagadnień, Fundacja Partners, Warszawa 2003 ; Wójcik, D, Czarnecka-Dzialuk, B.: Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu konfliktów, ich typologii, sposobów rozwiązywania; potrafi charakteryzować instytucje i mechanizmy pokojowego rozwiązywania sporów; poprawnie stosuje poznaną w czasie zajęć terminologię; samodzielnie analizuje i wyjaśniania zjawiska prawne i społeczne z konfliktów; potrafi prezentować problemy związane z rozwiazywaniem sporów i prowadzić dyskusje na ten temat; interesuje się aktualnymi problemami związanymi z konfliktami społecznymi i rozwiązywaniem sporów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Arcimowicz
Prowadzący grup: Jolanta Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)