Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia obyczajów (wykład)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11SOCOBW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia obyczajów (wykład)
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wprowadzenie teoretyczne, przedstawienie ewolucji wybranych dziedzin polskiej i europejskiej obyczajowości codziennej i świątecznej w cyklu rocznym oraz w cyklu ludzkiego życia oraz porównanie z wybranymi kulturami pozaeuropejskimi. W ramach zajęć rozważane będą zmiany obyczajowości, kierunki, formy, powody i konsekwencje społeczne tych przemian.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje historię i ewolucję wybranych obszarów obyczajowości codziennej w kulturze zachodnioeuropejskiej. Wykład dotyczy także kształtowania się polskiej obyczajowości na tle obyczajów europejskich, pokazując wspólne korzenie tych obyczajów oraz pewne lokalne zróżnicowania. W ramach wykładu prezentowane są kierunki i formy tworzenia się i zmian obyczajowości w różnych sferach życiowych, a także powody i konsekwencje tych przemian. Analizowana będzie geneza rytuałów i mikro-rytuałów, ich symboliczne sensy i znaczenia a także zakres, symbolika i sens jaki nadaje się im w czasie współczesnym

Literatura:

Przykładowa literatura:

• M. Czerwiński, Przemiany obyczaju, PIW, Warszawa, 1972

• J. Grad, Obyczaj a moralność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 1993

• M. Malińska, Kobieta i rodzina w Egipcie i Sudanie. O kobiecości, seksualności i płodności, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2023

• J. Verdon, Przyjemności średniowiecza, Wydawnictwo Volumen, Warszawa, 1998

• I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań, 1999

• N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu cz. II, PIW, Warszawa, 1980

• M. Toussaint-Samat, Historia naturalna i moralna jedzenia, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa, 2002

• W. Molik, Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999

• K. Bockenheim, Przy polskim stole, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 1999

• Baranowski, Polska karczma, restauracja, kawiarnia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1979

• F. Fernandez-Armesto, Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa, 2003

• H. Hobhouse, Ziarna zmian, Wydawnictwo Muza, Warszawa, 2001

• W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Wydawnictwo Literackie, Warszawa, 1934

• E. Kowecka, W salonie i w kuchni: opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., PIW, Warszawa, 1989

• J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, PIW, Warszawa,1985

• M. Dampz, Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2005

• Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1977

• G. Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa, 1996

• M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI i XVII wieku, PIW, Warszawa, 1994

• H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa, 1999

• J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, PIW, Warszawa 1976

• F. Furet, Człowiek romantyzmu, Świat Książki, Warszawa 2001

• R. Konig, Potęga i urok mody, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979

• M. Toussaint-Samat, Historia stroju, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002

• M. Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002

• M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1968

• A. Zadrożyńska, Damy i galanci, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa, 2004

• R. Dorrzapf, Eros, małżeństwo, lucyper w pludrach. Dzieje obyczajowości seksualnej, (tłum.) Mieczysław Dutkiewicz, URAUES, Gdynia

1999

• W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, 2005

• H. Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa, 2003

• B. Ogrodowska, Święta polskie. Tradycje i obyczaj, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 2000

• A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych, PIW, Warszawa, 2004

• F. Bluche, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, PIW, Warszawa 1990

• W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, PIW, Warszawa 1982

• R. Barber, Rycerze i rycerskość, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003

• A. Zadrożyńska, Światy i zaświaty: o tradycji świętowań w Polsce, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2000

• J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1995

• Z. Izdebski, A. Ostrowska, Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków, MUZA S.A., Warszawa 2004

• S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Wydawnictwo Iskry, Warszawa, 1962

• Z. Kuchowicz, Miłość staropolska: wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1983

• J.L. Flandrin, Historia rodziny, Wydawnictwo Volumen, Warszawa, 1998

• E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, (tłum.) K. Choiński, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 1998

• J.Delumeau, D. Roche (red.), Historia ojców i ojcostwa, (tłum.) J. Radożycki, M. Paloetti-Radożycka, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN,

Warszawa 1995

• K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002

• T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Muza, Warszawa, 1998

• M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, (tłum.) J. Miziński, Wydawnictwo Test, Lublin, 1994

• Georges Vigarello Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, Warszawa 1996;

• M Gutkowska-Rychlewska Historia ubiorów, Wrocław 1968;

Efekty uczenia się:

Student identyfikuje procesy ewolucji obyczajów oraz kierunek i formy ich przemian

• Student opisuje relacje między człowiekiem a instytucjami społecznymi na przestrzeni wieków

• Student porównuje i syntetyzuje wiedze dotyczącą obyczajowości z różnych epok

• Student potrafi prawidło zinterpretować zjawiska obyczajowe w tym ich genezę i skutki

• Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz umiejętności korzystając z prac antropologicznych, socjologicznych i kulturoznawczych

• Student potrafi tworzyć projekty dotyczące badań współczesnej obyczajowości

Metody i kryteria oceniania:

30 godzin kontaktowych 20 godzin przygotowania do egzaminu 20 godzin przygotowania do zajęć: pisanie eseju 10 godzin przygotowania do zajęć – czytanie lektur

Ocena ciągła – obecność;, aktywność. Podstawą oceny z przedmiotu będzie: • egzamin: przygotowany w domu esej na wybrany przez studenta temat (konsultacja z prowadzącą) oraz jego końcowa, ustna obrona, Algorytm oceny końcowej: • Obecności: 1 p. (dozwolone maks. 2 nb.) • Aktywność na zajęciach przez zadawanie pytań lub inne wypowiedzi merytoryczne 1 p •Esej zaliczeniowy: maks. 3 p. (skala: 0 p.; 1 p.; 2 p;3p ) • Aktywność obejmuje także prezentację projektu eseju zaliczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malińska, Joanna Śmigielska
Prowadzący grup: Małgorzata Malińska, Joanna Śmigielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)