Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do socjologii prawa z elementami wiedzy o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11WSPZEPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii prawa z elementami wiedzy o państwie i prawie
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, które mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z dziedziny socjologii prawa oraz prawoznawstwa. Zajęcia koncentrują się na wybranych instytucjach i regulacjach prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego oraz administracyjnego, a także głównych nurtach teoretycznych i badawczych socjologii prawa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z regulacjami prawnymi oraz z wynikami badań prowadzonych w ramach socjologii prawa. Studentom, podczas wykładów, przestawione zostaną m.in. kwestie dotyczące definiowania prawa w ujęciu dogmatycznym i socjologiczno–prawnym; przemiany prawa i charakterystyka prawa w różnych epokach; sądzenie i wyrokowanie oraz alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Omówione będą podstawowe instytucje prawa cywilnego; prawo karne oraz jego przemiany, cel kar i karania; prawo rodzinne, jego przemiany i problemy związane z jego stosowaniem; wybrane zagadnienia prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego; podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem i stosowaniem prawa unijnego. Ćwiczenia poświecone są omówieniu głównych pojęć z zakresu funkcjonowania państwa i prawa. Studenci podczas zajęć poznają definicje państwa, jego genezę, typy, formy, funkcje. Omówione zostaną konstytucyjne ramy działania państwa, w tym zasady działania oraz kompetencje organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Studenci zapoznają się także problematyką postaw wobec prawa, prestiżu prawa, społeczną oceną działania prawa, w tym instytucji tworzących i stosujących prawo.

Literatura:

Borucka-Arctowa, M., Pałecki, K.: „Sądy w opinii społeczeństwa polskiego”, Kraków 2003

Fuller, L.L.: „Moralność prawa”, Warszawa 1978

Gardocki, L.: „Prawo karne”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998

Garlicki, L.: „Polskie prawo konstytucyjne”, Wyd. Liber, Warszawa 1998 lub wydania nast.

Groszyk H., Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, UMCS, Lublin 1993

Ignatowicz, J.: „Prawo rzeczowe”, LexisNexis, Warszawa 2002

Jabłońska-Bonca, J.: „Podstawy prawa dla ekonomistów”, PWN, Warszawa 2001

Kurczewski J., Fuszara M. (red.), „Polskie spory i sądy”, ISNS UW. Warszawa 2004

Leoński, Z.: „Zarys prawa administracyjnego”. Warszawa 2004

Milewski S., Zanim kobieta została adwokatem, Palestra 2002 (1-2) (artykuł dostępny w Internecie pod linkiem http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=579)

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian”, LexisNexis, Warszawa 2003

Ochendowski, E., „Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo administracyjne”, TNOiK, Toruń 2002 lub wydania nast.

Ochendowski, E., „Prawo administracyjne. Część ogólna”, TNOiK, Toruń 2001 lub wydania nast.

Petrażycki, L.: „Wstęp do nauki prawa i moralności”, Wyd. PWN, Warszawa 1985

Pieniążek, A. Stefaniuk, M. „Socjologia prawa. Zarys wykładu”, Zakamycze 2000

Podgórecki, A., „Zarys socjologii prawa”, PWN, Warszawa 1971

Podgórecki, A.; „Socjologia prawa”, Warszawa 1962

Radwański, Z, Panowicz-Lipska, J.: „Zobowiązania – część ogólna”,Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997 lub wydania nast.

Radwański, Z.: „Prawo cywilne Część ogólna”, C.H. BECK 2005

Redelbach, A.: „Wstęp do prawoznawstwa”, Toruń 2002

Skowrońska-Bocian, E., „Prawo spadkowe”, C.H. Beck, Warszawa 2009

Stawecki, T. Winczorek, P.: „Wstęp do prawoznawstwa”, Wyd. Beck, Warszawa 1999 lub wydania nast.

Szmulik B., Żmigrodzki M., „Ustrój organów ochrony prawnej”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005 lub wydania nast.

Turska, A. Łojko, E. Cywiński, A. Kojder, A.: „Społeczne wizerunki prawa”, Warszawa 1999

Winczorek, P.: „Wstęp do nauki o państwie”, Wyd. Liber, Warszawa 1996

Zimmermann, J.: „Prawo administracyjne”, Zakamycze 2005

A. Podgórecki, Zarys socjologii prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, rozdz. „Koncepcja normy prawnej”, „Teorie działania prawa”, „Metody badawcze socjologii prawa i ich zastosowania” (s. 85-91)

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna

J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część ogólna

E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe

L. Gardocki, Prawo karne

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna

E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne

Szmulik B., Żmigrodzki M., Ustrój organów ochrony prawnej

Groszyk H., Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, UMCS, Lublin 1993

Osiatyński, W.: Czym jest konstytucja? oraz Sposoby uchwalania konstytucji

Garlicki, L.: Zasady ustroju Rzeczypospolitej, [w:] Garlicki, L.: Polskie prawo konstytucyjne;

Garlicki, L.: Konstytucyjny status jednostki, [w:] Garlicki, L.: Polskie prawo konstytucyjne;

Garlicki, L.: Władza sądownicza. Sądy, Władza sądownicza. Trybunał Konstytucyjny, Władza sądownicza. Trybunał Stanu, [w:] Garlicki, L.: Polskie prawo konstytucyjne;

Badanie opinii publicznej na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości…, raport z badań, Warszawa 2009

Bartnik A., Ławnicy w sądzie włodawskim, [w:] Kurczewski J., Fuszara M. (red.), Polskie spory i sądy

Milewski S., Zanim kobieta została adwokatem, Palestra 2002 (1-2) (artykuł dostępny w Internecie pod linkiem http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=579)

Stawecki, T. Winczorek, P.: Wstęp do prawoznawstwa, rozdz. Sprawiedliwość i rządy prawa

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa…, cz. IV Prawo w toku przemian

Winczorek, P.: Wstęp do nauki o państwie, Liber, Warszawa 1996, rozdz. Rodzaje i formy państwa lub

Kustra E., Wstęp do nauki o państwie i prawie, cz. II Podstawowe problemy nauki o państwie

Efekty uczenia się:

1. zna podstawowe pojęcia prawa, prawoznawstwa i socjologii prawa,

2. zna podstawowe poglądy na istotę prawa i jego rolę w życiu społecznym,

3. identyfikuje społeczne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa, w tym relacje między porządkiem prawnym a innymi systemami normatywnymi,

4. poprawnie stosuje poznaną w czasie zajęć terminologię,

5. samodzielnie analizuje i wyjaśniania zjawiska prawne i społeczne,

6. interesuje się aktualnymi problemami związanymi z uchwalaniem i stosowaniem prawa

7. jest otwarty na nową wiedzę z zakresu prawa, polityki prawa, społecznego oddziaływaniem prawa,

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia dydaktyczne - 30/30

Przygotowanie się do zajęć - 20

Studiowanie literatury - 20

Przygotowanie referatu, prezentacji itp. - 10

Przygotowanie do kolokwium - 5

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia - 35

Łączny nakład pracy studenta w godz. - 150

Kryteria oceniania:

1. ocena ciągła (obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć) kolokwium (zakres wiedzy z ćwiczeń)

2. egzamin pisemny z całości przedmiotu (zakres wiedzy z ćwiczeń i wykładów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Arcimowicz, Małgorzata Fuszara, Anna Krajewska
Prowadzący grup: Małgorzata Fuszara, Anna Krajewska, Tomasz Zabielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Fuszara, Anna Krajewska
Prowadzący grup: Małgorzata Fuszara, Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)