Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia a miasto

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-30SOCM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia a miasto
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia uczestniczki i uczestników z najnowszymi teoriami z zakresu socjologii miasta i szerzej rozumianych studiów miejskich. Słuchaczki i słuchacze wykładu zapoznają się z klasycznymi i najnowszymi ujęciami teoretycznymi, a ponadto uczestniczą w zajęciach terenowych, które pozwalają rozwijać ich umiejętności badawcze z zakresu socjologii miasta.

Pełny opis:

Przedmiot zaznajamia uczestniczki i uczestników z najnowszymi teoriami z zakresu socjologii miasta i szerzej rozumianych studiów miejskich. Słuchaczki i słuchacze wykładu zapoznają się z klasycznymi i najnowszymi ujęciami teoretycznymi, a ponadto uczestniczą w zajęciach terenowych, które pozwalają rozwijać ich umiejętności badawcze z zakresu socjologii miasta.

Planowane tematy kursu:

1. Kluczowe pojęcia socjologii miasta

2. Społeczne wytwarzanie przestrzeni

3. Współczesna segregacja przestrzenna na przykładzie gentryfikacji

4. Urbanizacja i suburbanizacja w Europie Środkowej i Wschodniej

5. Polityka miejska

6. Socjologia planowania

7. Waloryzacja i badania przestrzeni zurbanizowanej

8. Mobilność i konflikty transportowe

9. Wykluczenia i marginalizacja w przestrzeni zurbanizowanej

Literatura:

Davis M., Planeta slumsów, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.

Dębek M., Janda-Dębek B., Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne, „Czasopismo Psychologiczne”, nr 2(19)/2013.

Drozda Ł., Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017.

Drozda Ł., Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.

Gehl J., Svarre B., Jak studiować życie w przestrzeni publicznej, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2021.

Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, wyd. nowe popr., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Kajdanek K., Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2022.

McGuirk J., Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, Warszawa 2015.

Orchowska J., Białe plamy. Mieszkańcy Warszawy o usługach publicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Studenci i studentki znają klasyczne i współczesne teorie socjologii miasta.

Umiejętności

Studenci i studentki potrafią zastosować teorie socjologii miasta w badaniach przestrzeni zurbanizowanej.

Kompetencje

Studenci i studentki rozumieją najważniejsze wyzwania historycznej i współczesnej urbanizacji.

Studenci i studentki są kompetentnymi badaczami i badaczkami przestrzeni zurbanizowanej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – 100%

Aktywność w trakcie zajęć podwyższa ocenę końcową. Wymagania dotyczące obecności podane na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drozda
Prowadzący grup: Łukasz Drozda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)