Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody Badań Ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-OBL2-MBI1-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metody Badań Ilościowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku licencjatu
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z badaniami ilościowymi i dostarczenie doświadczeń w zakresie ich przygotowania, realizacji i opracowania. Program zajęć ma umożliwić poznanie słabych i mocnych stron sondażu oraz przyjrzenie się realizacji procesu badawczego. Studenci zobowiązani są do zrealizowania własnych projektów badawczych od momentu konceptualizacji i operacjonalizacji, poprzez dobór próby, zbieranie danych, po przygotowanie danych do analizy i samą analizę zakończoną raportem, będącym podstawowym elementem zaliczenia zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z badaniami sondażowymi i dostarczenie doświadczeń w zakresie ich przygotowania, realizacji i opracowania. Program kursu ma umożliwić poznanie słabych i mocnych stron sondażu oraz przyjrzenie się realizacji procesu badawczego. Zajęcia mają w dużej części warsztatowy charakter, umożliwiający dzięki temu zrozumienie metody w praktyce. Studenci, pracując w kilkuosobowych zespołach badawczych, będą poznawać - przygotowując własne badania - kolejne etapy projektu sondażowego: konceptualizację, operacjonalizację, dobór próby, realizację wywiadów, przygotowanie zbioru danych aż po analizę i interpretację uzyskanych wyników zakończoną pisemnym raportem.

Zajęcia trwają 2 semestry, co oznacza 60 godzin spotkań „w klasie”, do których jednak należy doliczyć czas konieczny dla przygotowywania pisemnego projektu badania, ułożenia kwestionariusza czy w końcu – realizacji terenowej części badania (przeprowadzenia wywiadów kwestionariuszowych) a na koniec napisania raportu. Oznacza to, że na pracę „poza klasą” student będzie musiał poświęcić co najmniej 60 dodatkowych godzin.

Literatura:

Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa.

Buttolph Johnson J. in. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych , PWN Warszawa.

Frankfort-Nachmias Ch., D. Nachmias (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Poznań.

Oppenheim A.N. (2004), Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka Poznań.

Sawiński Z., P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (2000), Podręcznik ankietera, Warszawa IFiS PAN.

Sułek A. (2002), Ogród metodologii socjologicznej, Scholar Warszawa.

Sułek A. (2001), Sondaż polski, IFiS PAN Warszawa.

Sztabiński, P.B., Sawiński, Z i Sztabiński, F. (2005), Fieldwork jest sztuką. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W11 posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego

K_W12 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W13 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

K_W15 posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny

K_U02 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U03 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U05 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U06 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U07 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej

K_U08 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U10 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji

K_K01 jest gotów skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego

K_K02 jest gotów dzielić się posiadaną wiedzą socjologiczną

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych

K_K05 umie dokonać krytycznej analizy źródeł, w tym pozyskanych w Internecie

K_K07 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K09 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej

K_K10 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu badawczego, prezentacja, raport. Dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze: trzy. W przypadku oceny niedostatecznej zasady poprawiania uzgadniane indywidualnie z osoba prowadzącą zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
Prowadzący grup: Mirosława Grabowska, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
Prowadzący grup: Mirosława Grabowska, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.