Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMMGR: Badania społeczeństwa polskiego – nowe otwarcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SEMMGRII-33-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: SEMMGR: Badania społeczeństwa polskiego – nowe otwarcie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zakłada się, najogólniej, zainteresowanie problematyką podjętą w pracy magisterskiej.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie Zakładu Metodologii prowadzone będzie przez prof. Krzysztofa Kosełę i dr Tadeusza Szawiela, natomiast magisterium pisać będzie można u wszystkich pracowników Zakładu, także u prof. Antoniego Sułka, dr hab. Krzysztofa Koseły, dr Agnieszki Jasiewicz-Betkiewicz, dr Michała Łuczewskiego i dr Sylwii Urbańskiej.

Prowadzone są magisteria o bardzo różnorodnej problematyce: od metodologii przez socjologię religii, polityki, ruchów społecznych, kultury, społeczności lokalnych, sportu… Mogą to być zarówno prace teoretyczne, jak empiryczne, oparte na danych ilościowych lub jakościowych, zastanych lub samodzielnie wytworzonych.

Od uczestników seminarium na pierwszym roku studiów II stopnia oczekujemy:

- opracowania koncepcji pracy magisterskiej,

- opracowania schematu badań i ich rozpoczęcia,

- rozpoczęcia pracy nad magisterium poświadczonej napisanym jednym rozdziałem pracy,

- aktywnego uczestniczenia w seminarium.

Pełny opis:

W ramach seminarium magisterskiego Zakładu Metodologii prowadzone są magisteria o bardzo różnorodnej problematyce: od metodologii przez socjologię religii, polityki, ruchów społecznych, kultury, społeczności lokalnych, sportu… Są to zarówno prace teoretyczne, jak empiryczne, oparte na danych ilościowych lub jakościowych, zastanych lub samodzielnie wytworzonych.

Proponowaliśmy i proponujemy następujące problematyki szczegółowe:

prof. Antoni Sułek – badania nad antysemityzmem; osobliwości badań sondażowych; opinia publiczna w Polsce.

dr hab. Mirosława Grabowska – partie polityczne; przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

dr hab. Krzysztof Koseła – socjologia religii; socjologia młodzieży; socjologia edukacji.

dr Tadeusz Szawiel – badanie kapitału społecznego; społeczeństwo obywatelskie; zróżnicowanie ideowe społeczeństwa polskiego.

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz – socjologia polityki; polityka lokalna; społeczności lokalne.

dr Michał Łuczewski – socjologia ruchów społecznych; socjologia pamięci; socjologia religii.

dr Sylwia Urbańska – socjologia migracji; socjologia rodziny; socjologia wsi.

Akceptowane są także – po indywidualnych konsultacjach – tematy sformułowane samodzielnie przez studentów.

Uczestnikom seminarium na pierwszym roku studiów II stopnia pomagamy w:

- opracowania koncepcji pracy magisterskiej, w tym jej aspektu teoretycznego;

- opracowaniu bibliografii;

- opracowania schematu badań.

Oczekujemy:

- przygotowania realizacji badań i ich rozpoczęcia,

- rozpoczęcia pracy nad magisterium poświadczonej napisanym jednym rozdziałem pracy,

- aktywnego uczestniczenia w seminarium.

- rozpoczęcia pracy nad magisterium poświadczonej napisanym jednym rozdziałem pracy,

- aktywnego uczestniczenia w seminarium, które polegać będzie na prezentowaniu postępów pracy własnej, recenzowaniu prac pozostałych uczestników seminarium oraz uczestniczeniu w dyskusjach podczas spotkań.

Literatura:

Nie ma jednej wspólnej listy lektur dla wszystkich uczestników seminarium. Dobór literatury zależy od tematu poszczególnych rozpraw magisterskich.

Efekty uczenia się:

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Oceniając uczestników seminarium (na pierwszym roku studiów II stopnia) bierzemy pod uwagę:

- opracowanie koncepcji pracy magisterskiej,

- opracowanie schematu badań i ich rozpoczęcia,

- rozpoczęcie pracy nad magisterium poświadczonej napisanym jednym rozdziałem pracy,

- aktywne uczestniczenie w seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Grabowska, Krzysztof Koseła
Prowadzący grup: Mirosława Grabowska, Krzysztof Koseła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.