Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura tybetańska(L)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-MT1-JKT(L)
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język i kultura tybetańska(L)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: tybetański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

NAUKA PISMA I PODSTAW GRAMATYKI WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA TYBETAŃSKIEGO (MÓWIONEGO).

Pełny opis:

ĆWICZENIA OBEJMUJĄ NAUKĘ PISMA I PODSTAW GRAMATYKI WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA TYBETAŃSKIEGO (MÓWIONEGO), W TYM ODMIANY PRZEZ PRZYPADKI, KONSTRUKCJI WERBALNYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH OSOBY I CZASY, BUDOWY PROSTYCH ZDAŃ. ĆWICZENIA UMOŻLIWIAJĄ OPANOWANIE JĘZYKA TYBETAŃSKIEGO NA PODSTAWOWYM POZIOMIE: PROSTA KONWERSACJA, LEKTURA PROSTYCH TEKSTÓW.

Literatura:

E. BARTEE, NYIMA DROMA: A BEGINNING TEXTBOOK OF LHASA TIBETAN, NATIONAL PRESS FOR TIBETAN STUDIES, 2000.

CHONJORE, TSETAN, ABINANTI, ANDREA, LHA SA'I RGYUN SKAD SLOB DEB GZI YI DO SHAL. COLLOQUIAL TIBETAN. A TEXTBOOK OF THE LHASA DIALECT WITH REFERENCE GRAMMAR AND EXERCISES (A CONTEXTUAL APPROACH), LIBRARY OF TIBETAN WORKS AND ARCHIVES, DHARAMSALA 2003.

GOLDSTEIN, MELVYN C., RIMPOCHE, GELEK, PHUNTSHOG, LOBSANG, ESSENTIALS OF MODERN LITERARY TIBETAN. A READING COURSE AND REFERENCE GRAMMAR, MUNSHIRAM MANOHARLAL PUBLISHERS PVT. LTD., NEW DELHI 1991.

Efekty uczenia się:

K_W12 ma obszerną wiedzę o języku tybetańskim (jego strukturze, historii, piśmie)

K_W13 ma świadomość złożonej natury języka tybetańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Tybetu

K_W14 ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W15 ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka tybetańskiego na język polski

K_U06 czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Tybetu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U09 zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Tybetu w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U12 posługiwać się językiem tybetańskim na poziomie średniozawansowanym

K_U13 analizować i interpretować teksty źródłowe w języku tybetańskim

K_U14 przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka tybetańskiego na język polski

K_U15 interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury Tybetu poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U16 biegle posługiwać się systemem pisma tybetańskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

K_U17 poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Tybetu

K_U21 prezentować szczegółowe zagadnienia z zakresu problematyki kulturowej Tybetu i w języku polskim oraz w języku tybetańskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Tybetu

K_U22 posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku tybetańskim

K_U24 korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w językach tybetańskim

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K03 potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K05 ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

K_K06 widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

K_K07 ma świadomość znaczenia kultury tybetańskiej w kulturze światowej

K_K08 działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Tybetu

Metody i kryteria oceniania:

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH I EGZAMIN USTNY I PISEMNY

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska, Thupten Chashab, Magdalena Szpindler, Tenzin Tsenyi
Prowadzący grup: Thupten Chashab, Magdalena Szpindler, Tenzin Tsenyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska, Magdalena Szpindler, Tenzin Tsenyi
Prowadzący grup: Magdalena Szpindler, Tenzin Tsenyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)