Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tibetan Language and Culture(L)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-MTS4-TLC(L)
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tibetan Language and Culture(L)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: tybetański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

NAUKA JĘZYKA TYBETAŃSKIEGO WSPÓŁCZESNEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM.

Pełny opis:

NAUKA JĘZYKA TYBETAŃSKIEGO WSPÓŁCZESNEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM. ZAJĘCIA POLEGAJĄ NA DOSKONALENIU I POSZERZANIU PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI Z POZIOMU LICENCJATA, NA CZYTANIU I TŁUMACZENIU TEKSTÓW Z ZASTOSOWANIEM FACHOWEJ TERMINOLOGII I PROWADZENIU KONWERSACJI W ZAKRESIE RÓŻNYCH DZIEDZIN ŻYCIA KULTUROWEGO, SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO.

Literatura:

BĘDZIE PODANA NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH

Efekty uczenia się:

ABSOLWENT:

K_W02

Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu literatury, języka oraz kultury i religii) w perspektywie porównawczej

K_W04

Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu

K_W07

Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu

K_W08

Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Mongolii i Tybetu

K_W09

Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we współczesnym i klasycznym języku mongolskim, współczesnym i klasycznym języku tybetańskim

K_W10

Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Mongolii i Tybetu w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

K_U01

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02

Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie materiałów źródłowych

K_U03

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej

K_U04

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych

K_U05

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych

K_U06

Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Mongolii i Tybetu w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami

K_U08

Potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Mongolii i Tybetu prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U09

Umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Mongolii i Tybetu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności

K_U11

Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Mongolii i Tybetu

K_U12

Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Mongolii i Tybetu

K_U13

Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury/piśmiennictwa Mongolii i Tybetu

K_U15

Posługuje się językiem mongolskim lub tybetańskim na poziomie B2

K_U16

Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-kulturowym kontekście Mongolii i Tybetu

K_U17

Potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła we współczesnym i klasycznym języku mongolskim i/lub tybetańskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

K_U18

Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Mongolii i Tybetu w języku polskim oraz w we współczesnym języku mongolskim i/lub tybetańskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Mongolii i Tybetu

K_U19

Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w we współczesnym języku mongolskim i/lub tybetańskim

K_U21

Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i we współczesnym i klasycznym języku mongolskim i/lub tybetańskim

K_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02

Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K03

Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K05

Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową

K_K06

Ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych

K_K08

Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz Mongolii i Tybetu

K_K09

Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Mongolii i Tybetu, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną

K_K10

Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Mongolii i Tybecie

K_K11

Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Mongolii i Tybetu

K_K12

Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

Metody i kryteria oceniania:

OBECNOŚĆ I EGZAMIN PISEMNY ORAZ USTNY

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska, Thupten Chashab, Tenzin Tsenyi
Prowadzący grup: Thupten Chashab, Tenzin Tsenyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska, Tenzin Tsenyi
Prowadzący grup: Tenzin Tsenyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)