Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-TU4-SM1
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym. Powinna ona być oparta na źródłach w języku tureckim i pokazywać, ze student ma opanowany aparat naukowy. Podczas zajęć są omawiane i analizowane na podstawie materiałów źródłowych wybrane zagadnień z zakresu historii, literatury, językoznawstwa bądź zagadnień społeczno-kulturalnych Turcji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień z zakresu literatury lub historii lub językoznawstwa lub zagadnień społeczno-kulturowych Turcji na podstawie materiałów źródłowych w języku tureckim. W pracy student powinien wykazać się umiejętnością zebrania i analizy materiałów źródłowych w języku tureckim, stosowania aparatu badawczego, prezentowania stanu badań w zakresie wybranej tematyki oraz umiejętnością syntezy.

Praca seminaryjna jest przygotowywana pod opieką prowadzącego seminarium. Seminarium licencjackie składa się z trzech głównych etapów. Pierwszy z nich to wybór tematu pracy seminaryjnej. Ponieważ praca winna opierać się na źródłach w języku tureckim, wybór tematu musi uwzględniać ten warunek. Kolejny etap to przygotowanie informacji na temat stanu badań dotyczących wybranego tematu, zebranie i opracowanie bibliografii oraz przygotowanie konspektu pracy. Trzeci etap to pisanie pracy i referowanie jej na seminarium.

Literatura:

Dobierana przez prowadzącego na podstawie tematyki prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

o posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej [K_W01]

o ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Turcji. [K_W16]

o zna stan badań w zakresie wybranej problematyki turkologicznej. [K_W17]

o zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii [K_W18]

o zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Turcji [K_W19]

o zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. [K_W20]

Umiejętności:

o potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać oraz wykorzystywać informacje z pomocą różnych źródeł [K_U01]

o potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Turcji do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata [K_U04]

o potrafi prawidłowo usytuować Turcję w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego [K_U05]

o potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06]

o umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) a zagadnieniami tradycji i współczesności [K_U07]

o posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B1+ [K_U11]

o potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku tureckim [K_U13]

o potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury tureckiej poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15]

o potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

o potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Turcji [K_U17]

o posiada umiejętności potrzebne do przygotowania pracy licencjackiej z zakresu historii, kultury/literatury, filozofii/religii, języka tureckiego [K_U18]

o potrafi zastosować w pracy podstawową wiedze z zakresu metodologii badań nad kulturą (umie sporządzać przypisy i bibliografię, potrafi zebrać i opracować informacje na temat stanu badań na wybrany temat, sporządzać konspekt pracy) [K_U19]

o potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej dobrać i odszukać źródła w j. tureckim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych a także innych źródeł [K_U20]

o posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej w języku tureckim oraz w języku polskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej wybranego regionu [K_U21]

o posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz obcym [K_U22]

o posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów [K_U23]

o potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w j. polskim i obcym [K_U24]

o potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych [K_U25]

o umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego [K_U26]

Kompetencje społeczne:

o rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]

o potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

o potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04]

o ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla współczesnego świata [K_K05]

o działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Turcji [K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (bez oceny) w cyklu semestralnym na podstawie:

- pisemnej pracy semestralnej na wybrany temat (esej, recenzja, artykuł)

- jednej seminaryjnej pracy pisemnej i co najmniej jednego wystąpienia ustnego w nowożytnym języku zachodnim

- kontroli obecności

- postępów nad przygotowaniem pracy licencjackiej

- bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zastawna-Templin
Prowadzący grup: Agnieszka Zastawna-Templin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ozturk Emiroglu
Prowadzący grup: Ozturk Emiroglu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)