Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura osmańska2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-TU5-JKO2
Kod Erasmus / ISCED: 09.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język i kultura osmańska2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o języku tureckim I i II


Wstęp do turkologii


Wiedza o literaturze i kulturze tureckiej I-II

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na tych zajęciach studenci będą się uczyć języka osmańskiego. Studenci będą czytać fragmenty z książek i rękopisów. Dowiedzą się o rozwoju języka osmańskotureckiego pomiędzy XIII, a XX wiekiem.

Pełny opis:

Informacje o alfabecie, nauka pisania znaków arabskich we wszystkich pozycjach. Sposób zapisywania i czytania wyrazów tureckich, arabskich, perskich i zapożyczeń z języków europejskich. Omówienie sufiksów przypadków, sufiksów dzierżawczych oraz oznaczających czas wraz z ich pisownią. Rodzaje imion odsłownych, morfemy derywacyjne oraz wyrazy złożone; pisownia sufiksów i prefiksów. Postpozycje, imiona odsłowne, wyrazy pochodne, rzeczowniki i przymiotniki, sposoby ich tworzenia oraz wyrazy złożone. Analiza znaczeniowa zdań w tekstach prozatorskich. Nauka rozpoczyna się od prostych tekstów z pierwszego ćwierćwiecza XX w., a następnie czytane są i omawiane w odwrotnym porządku chronologicznym teksty powstałe w XIX i XVIII ww. Poprzez przedstawianie różnorodnych tekstów studenci osiągają biegłość w czytaniu i interpretacji trudniejszych utworów w języku osmańskim. Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami pisma używanego w okresie osmańskim (nashi, nastalik, sulus, divani, rika).

Teksty źródłowe:

F. Nafiz Çamlıbel Han Duvarları

O. Seyfi Orhon, Çoban Çeşmesi

H. Fahri Ozansoy, Aruza Veda

Ömer Seyfettin, Yeni Lisan

R. Halit Karay, Gurbet Hikayeleri

Y. Kemal Beyatlı, Açık Deniz

Tevfik Fikret, Sis

Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi

İbrahim Şinasi, Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

Nedim, Gönül

Fuzuli, Usanmaz mı

Literatura:

1. Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, 2002.

2. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlıca Metinler, 2006.

3. Kazım Yetis, Yeni Türk Edebiyatı Metinler, 2013.

4. Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri, 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

o ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku tureckim (języku osmańskim będącym starszą forma języka tureckiego) [K_W04]

o ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku osmańskim (martwym) [K_W09]

o zna i rozumie rodzimą tradycję naukową Turcji (metody analizy, interpretacji i wartościowania) [K_W07]

o ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku tureckim (współczesnym i/lub klasycznym/martwym) [K_W09]

o zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii [K_W11]

Umiejętności:

o potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U08]

o umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności [K_W09]

o potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury właściwych dla wybranej tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa lub historii stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki [K_U10]

o potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury/piśmiennictwa osmańskiego [K_U13]

o posługuje się językiem tureckim na poziomie ustalonym zależnie od specjalności [K_U15]

Kompetencje społeczne:

o aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury tureckiej [K_K11]

o potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03]

o jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę ustne i pisemne. Student ma prawo do 4 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Stanek
Prowadzący grup: Kamila Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ozturk Emiroglu
Prowadzący grup: Ozturk Emiroglu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)