Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-TU5-WM
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: turecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład daje możliwość poznania w chronologicznym ujęciu literatury tureckiej XIX i XX w. w zakresie prozy, poezji i dramatu. Na podstawie wybranych dzieł omawiane będą ugrupowania i kierunki literackie oraz tematyka utworów i poruszane w nich zagadnienia.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną przedstawione zmiany zachodzące w literaturze i kulturze tureckiej w ujęciu chronologicznym. Studenci zapoznają się z rozwojem literatury ludowej, dworskiej, mistycznej oraz nurtami inspirowanymi przez literaturę zachodnioeuropejską na tle zachodzących w Turcji przemian społecznych, politycznych i kulturalnych. Na przykładzie wybranych utworów literackich z XIX i XX ww. zostaną omówione tendencje innowacyjne w literaturze tureckiej (zmiany w powieściopisarstwie, nowelistyce, dramacie, eseju i krytyce ze szczególnym uwzględnieniem poezji i działalności na tym polu grup literackich) począwszy od 1860 roku do czasów współczesnych. Studenci będą poznawali, a następnie analizowali utwory wybrane utwory literackie z okresu Tanzimatu i późniejszych. Utwory zostaną przedstawione i zanalizowane z uwzględnieniem sytuacji politycznej i społecznej w czasach, w których powstały.

1. Okres Tanzimatu:

a. Poezja

b. Opowiadania i powieści

c. Krytyka literacka

Poeci i powieściopisarze: İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmed Mithat, Şemsettin Sami, Ali Suavi, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan....

2. Okres Servet-i Fünun:

a. Poezja

b. Opowiadania i powieści

c. Krytyka literacka

d. Poeci, powieściopisarze i grupy literackie: Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın…

3. Okres Meşrutiyet:

a. Poezja

b. Opowiadania i powieści

c. Krytyka literacka

d. Poeci, powieściopisarze i grupy literackie: Fecr-i Ati (Ahmet Haşim, Hamdullah Suphi, Fazıl Ahmet, Şehabettin Süleyman) Genç Kalemler (Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, A. Canip Yöntem),

4. Okres republiki.:

a. Poezja

b. Opowiadania i powieści

c. Krytyka literacka

d. Poeci, powieściopisarze i grupy literackie: Yedi Meşale (Cevdet Kudret, Yaşar Nabi), Garip (O. Veli Kanık, O. Rıfat Horozcu, M. Cevdet Anday), Hisarcılar (M.Faik Ozansoy, Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Gültekin Samanoğlu), İkinci Yeni (Cemal Süreya, İsmet Özel, İlhan Berk, Ece Ayhan), Mavi (Teoman Civelek, Bekir Çiftçi, Ahmet Oktay).

e. Twórcy niezaliczani do żadnej grupy literackiej: (Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, A. Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Tarık Buğra, Yaşar Kemal, Oğuz Atay, Aziz Nesin, Adalet Ağaoğlu, Hıfzı Topuz, Ayşe Kulin, Orhan Pamuk, Elif Şafak i inni).

Literatura:

N. Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1971

S. Płaskowicka-Rymkiewicz-M. Borzęcka-M. Łabęcka-Koecherowa, Historia literatury tureckiej, Wrocław, 1971

G. Zając, Smutna ojczyzna i ja smutny, Kraków 2008

Ö. Emiroğlu, Grupy literackie w Turcji, Warszawa 2004

Red. Öztürk Emiroğlu, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

o ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych niezbędnych do rozumienia wybranych aspektów kultury w powiązaniu z literaturoznawstwem [K_W04];

o ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Turcji od Tanzimatu po dzień dzisiejszy; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ literatury/piśmiennictwa Turcji [K_W05];

o potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Turcji [K_W10];

o ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka tureckiego na polski [K_W15];

o ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Turcji [K_W16];

o zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwem [K_W18];

o zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Turcji [K_W19].

Umiejętności:

o potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu [K_U02];

o potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Turcji, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06];

o umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej okresu Republiki i czasów współczesnych, a zagadnieniami tradycji i współczesności [K_U07];

o potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) [K_U08];

o rozumie najważniejsze zagadnienia intelektualne, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultury tureckiej [K_U10];

o potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury tureckiej poprzez analizę językową/filologiczną [K_U15]

o potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku kulturowym Turcji [K_U17];

o posiada umiejętność prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu problematyki kulturowej Turcji w języku polskim oraz w języku obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Turcji [K_U21].

Kompetencje:

o rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

o potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_U04]

o ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05];

o widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06];

o ma świadomość znaczenia kultury i literatury tureckiej w kulturze światowej [K_K07];

o działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i literackiej Turcji [K_K08];

o dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe Turcji, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej [K_K09]

Metody i kryteria oceniania:

metody oparte na słowie

prezentacja multimedialne

dyskusja dydaktyczna

metody eksponujące

wykład konwersatoryjny

Ocena stopnia przyswojenia przekazanej podczas wykładu wiedzy w formie egzaminu ustnego oraz obecność na wykładzie. Student ma prawo do 4 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Godzińska
Prowadzący grup: Marzena Godzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ozturk Emiroglu
Prowadzący grup: Ozturk Emiroglu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)