Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ideas and informatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-II-qDP Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Ideas and informatics
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania "Demos i Polis" - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

The classes are a platform where students present ideas of potential business. The students’ presentations are complemented by lectures concerning the legal and economical issues related to running a business in informatics.

Pełny opis:

The classes are arranged in three stages. The first one is devoted to the organisation of the activities. The second stage is devoted to students' presentations of computer based projects while the third one consists of lectures devoted to the legal and economical issues related to running a business in informatics. The first stage would take 2-3 weeks, the second one up to the end of December while the third one would take place in the final month of the semester. The presentations in the second stage are given by teams that consist of either students of informatics (teams of 3 persons) or students of other majors (teams of up to 3 persons). Presentations given by teams from informatics will be interleaved with presentations of similar duration given by students of other majors. During the classes there is time devoted to discussion over the projects. This format would create a platform where ideas could be exchanged between different circles that take part in the subject. In the third part, until the beginning of the exam period, the task of students would be to formulate interdisciplinary projects that could form a basis of a potential start-up. The proposals should be formulated by teams with students of different majors. Project descriptions of length 5-10 pages would be submitted in January to a committee that would consist of representatives of informatics and other majors that take part in the organisation of the subjects. Until the end of winter exam session, a limited number of projects will be chosen, which can be mentored by our faculty members within the educational path Start-ups of the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics. In addition, some of the classes in the third stage will be devoted to lectures concerning the legal and economical issues related to running a business in informatics.

Literatura:

1. B. Aulet, Disciplined Entrepreneurship : 24 Steps to a Successful Startup, Edition Tiamat

2. A. Osterwalder, Y. Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley and Sons

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

 Zna podstawową terminologię nauk przyrodniczych i rozumie ich rolę kulturze [K_W02]

 Rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych [K_W04]

 Zna podstawowe zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych [K_W08]

 Zna podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego [K_W09]

Umiejętności: student potrafi

 sformułować problem badawczy [K_U03]

 prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie [K_U06]

 przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim [K_U08]

 posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2 [K_U09]

 przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców [K_U10]

 zaplanować i zrealizować pracę grupową [K_U11]

 potrafi wykorzystać informacje źródłowe z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej [K_U12]

 wykorzystywać narzędzie cyfrowe w pracy akademickiej [K_U13]

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

 jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie [K_K01]

 jest gotów do podejmowania pracy zespołowej [K_K02]

 jest gotów do poznawania nowych metod badawczych [K_K03]

 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych zadań [K_K04]

 jest gotów do samodzielnego wyznaczania zadań [K_K05]

 przestrzega zasady tolerancji i ma poszanowanie dla różnic kulturowych [K_K09]

 respektuje prawa własności intelektualnej [K_K12]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie składała się w 30% z oceny za aktywność na zajęciach, w tym za prezentację i 70% z oceny za projekt końcowy, obejmujący działającą makietę docelowego rozwiązania.

30% of the final grade is for the activities during classes and 70% is for the final project proposal that includes a mock-up of the proposed application.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.