Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie - Strategie badawcze, teoretyczne i retoryczne nauk humanistycznych i społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-PSEML1
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie - Strategie badawcze, teoretyczne i retoryczne nauk humanistycznych i społecznych
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla studiów I-go stopnia Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów 2-go roku studiów I stopnia artes liberales

Skrócony opis:

Proseminarium poświęcone będzie wprowadzeniu do prowadzenia własnych badań naukowych, oraz przygotowania do udziału w systemie komunikacji naukowej w obszarze humanistyki i nauk społecznych.

Pełny opis:

Proseminarium poświęcone będzie wprowadzeniu do prowadzenia własnych badań naukowych, oraz przygotowania do udziału w systemie komunikacji naukowej w obszarze humanistyki i nauk społecznych.

Na wstępnie omówione zostaną podstawowe cechy wyróżniające nauki humanistyczne i społeczne, ich wspólne i odmienne charakterystyki na przykładach wybranych dziedzin i pól badawczych.

Do kluczowych problemów jakim poświęcone będą zajęcia należeć będą po pierwsze sposoby definiowania pola badawczego, sposoby stawiania problemu badawczego, metodologie badawcze oraz główne paradygmaty teoretyczne w humanistyce i naukach społecznych. Kolejnym kluczowym blokiem zagadnień będę kwestie strategii prowadzenia badań empirycznych oraz weryfikacji hipotez badawczych. Wreszcie kolejnym elementem proseminarium będzie kwestia komunikacji naukowej, obejmująca zagadnienie języka pracy naukowej, jego stylów i gatunków, retoryki i struktury pracy naukowej oraz formalnej strony tekstów naukowych, a więc kwestiom redakcyjnym, edytorskim i bibliograficznym.

Innym ważnym elementem proseminarium będzie kwestia poszukiwania źródeł inspiracji dla pracy i twórczości naukowej. Zastanawiać się będziemy nad problemem intuicji, racjonalnych metod budowy hipotez badawczych i innymi drogami dochodzenia do kluczowych pytań badawczych i wybory problematyki. Istotną kwestię będzie tu w jakim stopniu źródła inspiracji poszukiwać można i należy w obrębie dotychczasowej literatury naukowej, w jakim zaś stopniu w badanym świecie społecznym. Z kwestią tą wiąże się inny ważny dylemat, na ile badania i prace naukowe zorientowane być mają na wewnętrzne naukowe audytorium, na ile zaś adresowane powinny być do szerszej poza-naukowej publiczności.

Ważnym elementem prac seminarium będzie wypracowywanie strategii sprostania wyzwaniom współczesnego otoczenia informacyjnego którego cechą szczególną jest nadmiar otaczającej nas zewsząd informacji i źródeł wiedzy. Zajęcia poświęcone będą kształtowaniu strategii wyboru źródeł wiedzy i swoistej obrony przed zalewem tekstami i materiałami pozornie ważnymi, ale de facto nieistotnymi. Zajmować się będziemy więc sposobami identyfikacji kluczowych forów naukowej i intelektualnej debaty w poszczególnych dziedzinach, kluczowych autorów i ich najważniejszych wypowiedzi. Te kwestie związane są z pytaniem o strategie własnej aktywności naukowej, w szczególności wyborem miejsc publikacji i wypowiedzi naukowej, problemem sprostania wymogom stawianym przez wydawców, redaktorów, czy też organizatorów konferencji oraz innych forów dyskusji naukowej.

Z zagadnieniami tymi związane będą kwestie stylów, zasad i form prowadzenia naukowej debaty a w szczególności polemiki. Dokładna analiza wybranych naukowych sporów pozwoli nam na prześledzenie dynamiki rozwoju myśli naukowej w wybranych polach raz kształtowania się reguł naukowego poznania.

Literatura:

Literatura

- Stefan Nowak „Metodologia badań naukowych”

- Pierre Bourdieu „Zaproszenie do socjologii refleksyjnej”

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

W zakresie wiedzy zna i rozumie (K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W10)

- ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

- podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

- zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

- podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją

- ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

W zakresie umiejętności potrafi (K_U01, K_U02, K_U04, K_U08, K_U11)

- selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

- dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

- posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki

- prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

- przygotować prace pisemne: esej, rozprawka naukowa, recenzja, sprawozdanie naukowe w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów (K_K01, K_K02):

- rozumie potrzebę nieustannego kształcenia

- rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

-aktywność - 50%

-prace pisemne (nie mniej niż 4) 50%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Janion
Prowadzący grup: Michał Choptiany, Ewa Janion, Przemysław Kaniecki, Grzegorz Sokół, Katarzyna Szafranowska, Paweł Wojtas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)