Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dziedzinowe - humanistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SEMHUM
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dziedzinowe - humanistyczne
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Seminaria i przedmioty obowiązkowe dla II stopnia Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

– umie przedstawić w tekście naukowym wyniki prowadzonych przez siebie badań interdyscyplinarnych, przestrzegając wymogów przyjętej przez siebie metody badań oraz uwzględniając ich cel;

– wyszukuje i dokonuje analizy, interpretacji oraz oceny tekstów naukowych tworzących stan badań, przy czym:

a) rozpoznaje uwarunkowania kulturowe wpływające na rozpatrywany tekst naukowy,

b) wyodrębnia nadrzędne tezy tekstu naukowego,

c) charakteryzuje przyjętą przez autora metodę badania,

d) przeprowadza uargumentowaną ocenę wiarygodności argumentów i wniosków;

– dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wybranych przez siebie tekstów źródłowych, umiejscawiając je we właściwych kontekstach i krytycznie wykorzystując stan badań;

– potrafi podjąć rzeczową dyskusję naukową, przy czym:

a) jasno formułuje i umie uargumentować swoje stanowisko,

b) umie modyfikować własne tezy uwzględniając wagę argumentacji przedstawionej w dyskusji;

– zna wymogi stawiane pracy dyplomowej i świadomie przyjmuje własny sposób ich wypełnienia;

– przestrzega zasad etyki naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

– obecność na zajęciach

[Uwaga: student / studentka ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze (niezależnie czy usprawiedliwionych, czy nieusprawiedliwionych). Każde kolejne dwie nieobecności obniżają ocenę końcową o 0,5 stopnia.]

– przygotowanie do zajęć;

– aktywność (uczestnictwo w dyskusji, udział w zajęciach plenarnych).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Zalewska
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Michał Oleszczyk, Maria Poprzęcka, Stanisław Rabiej, Andrzej Szostek, Magdalena Wróblewska, Agata Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)