Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SEML1
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (licencjackie)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia 2022/23
Przedmioty obowiązkowe dla studiów I-go stopnia Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów 3-go roku studiów licencjackich

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad projektami prac licencjackich oraz doskonaleniu znajomości metod pracy naukowej, w szczególności wyboru i zdefiniowania celów pracy badawczej, metod oraz umiejętności pisania pracy naukowej. Istotna uwaga poświęcona będzie również umiejętności korzystania z literatury, jej wyborowi i analizie. Podczas seminarium słuchacze dokonają ostatecznego wyboru tematu przyszłej pracy licencjackiej oraz rozwijać będą jej poszczególne aspekty w odpowiednich częściach/rozdziałach zgodnie z sugestiami, propozycjami lub uwagami opiekuna. Na seminarium studenci informować będą o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium będzie też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania oraz dyskusji nad postępami w pracy

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad projektami prac licencjackich oraz doskonaleniu znajomości metod pracy naukowej, w szczególności wyboru i zdefiniowania celów pracy badawczej, metod oraz umiejętności pisania pracy naukowej. Istotna uwaga poświęcona będzie również umiejętności korzystania z literatury, jej wyborowi i analizie. Podczas seminarium słuchacze dokonają ostatecznego wyboru tematu przyszłej pracy licencjackiej oraz rozwijać będą jej poszczególne aspekty w odpowiednich częściach/rozdziałach zgodnie z sugestiami, propozycjami lub uwagami opiekuna. Na seminarium studenci informować będą o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium będzie też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania oraz dyskusji nad postępami w pracy.

Seminarium będzie mieć w dużej mierze charakter warsztatowy. W pierwszym semestrze zajęcia organizowane przez koordynatorów przedmiotu (prof. J. Axera i prof. T. Zaryckiego) oraz zaproszonych przez nich gości (tandemy prowadzących proseminarium licencjackie na II roku). W drugim semestrze studenci będą pracować w grupach tematycznych; podział do grup nastąpi według zadeklarowanych przez nich tematów prac licencjackich. Orientacyjne tematy grup: sztuki wizualne, literatura i teatr, filozofia, socjologia i kulturoznawstwo.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_W14 zna podstawowe metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

K_W15 ma podstawową wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i Europie

K_W16 rozumie związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym

K_U01 potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki

K_U05 posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

K_U08 potrafi prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

K_U09 potrafi przygotować prace pisemne: esej, rozprawka naukowa, recenzja, sprawozdanie naukowe w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

K_U11 potrafi samodzielnie zanalizować tekst pisemny i ustny o charakterze naukowym w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

K_U13 potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywność na zajęciach, ocena przygotowanych konspektów i fragmentów prac licencjackich.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer
Prowadzący grup: Ewa Janion, Przemysław Kaniecki, Michał Mizera, Michał Oleszczyk, Katarzyna Szafranowska, Tomasz Szczepanek, Paweł Wojtas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer
Prowadzący grup: Ewa Janion, Michał Oleszczyk, Krzysztof Skonieczny, Tomasz Szczepanek, Kamil Wielecki, Paweł Wojtas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)