Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SEML1
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (licencjackie)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla studiów I-go stopnia Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów 3-go roku studiów licencjackich

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad projektami prac licencjackich oraz doskonaleniu znajomości metod pracy naukowej, w szczególności wyboru i zdefiniowania celów pracy badawczej, metod oraz umiejętności pisania pracy naukowej. Istotna uwaga poświęcona będzie również umiejętności korzystania z literatury, jej wyborowi i analizie. Podczas seminarium słuchacze dokonają ostatecznego wyboru tematu przyszłej pracy licencjackiej oraz rozwijać będą jej poszczególne aspekty w odpowiednich częściach/rozdziałach zgodnie z sugestiami, propozycjami lub uwagami opiekuna. Na seminarium studenci informować będą o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium będzie też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania oraz dyskusji nad postępami w pracy

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad projektami prac licencjackich oraz doskonaleniu znajomości metod pracy naukowej, w szczególności wyboru i zdefiniowania celów pracy badawczej, metod oraz umiejętności pisania pracy naukowej. Istotna uwaga poświęcona będzie również umiejętności korzystania z literatury, jej wyborowi i analizie. Podczas seminarium słuchacze dokonają ostatecznego wyboru tematu przyszłej pracy licencjackiej oraz rozwijać będą jej poszczególne aspekty w odpowiednich częściach/rozdziałach zgodnie z sugestiami, propozycjami lub uwagami opiekuna. Na seminarium studenci informować będą o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium będzie też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania oraz dyskusji nad postępami w pracy.

Seminarium będzie mieć w dużej mierze charakter warsztatowy. W pierwszym semestrze zajęcia organizowane przez koordynatorów przedmiotu (prof. J. Axera i prof. T. Zaryckiego) oraz zaproszonych przez nich gości (tandemy prowadzących proseminarium licencjackie na II roku). W drugim semestrze studenci będą pracować w grupach tematycznych; podział do grup nastąpi według zadeklarowanych przez nich tematów prac licencjackich. Orientacyjne tematy grup: sztuki wizualne, literatura i teatr, filozofia, socjologia i kulturoznawstwo.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć:

W zakresie wiedzy student/ka zna i rozumie (K_W01, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10) :

- ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

- zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

- zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

- podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją

- ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

- podstawowe metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

- ma podstawową wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i Europie

- związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym

W zakresie umiejętności student/ka potrafi (K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U11):

- selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

- dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

- posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki

- posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

- prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

- przygotować prace pisemne: esej, rozprawka naukowa, recenzja, sprawozdanie naukowe w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

- samodzielnie zanalizować tekst pisemny i ustny o charakterze naukowym w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

- przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

W zakresie kompetencji społecznych, student/ka jest gotów/wa do (K_K01, K_K02, K_K04, K_K05) :

- rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

- rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

- organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

- właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywność na zajęciach, ocena przygotowanych konspektów i fragmentów prac licencjackich.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Janion
Prowadzący grup: Michał Choptiany, Ewa Janion, Krzysztof Skonieczny, Katarzyna Szafranowska, Kamil Wielecki, Paweł Wojtas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)