Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wojna w tekstach kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-WTK-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wojna w tekstach kultury
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs nie ma formalnych wymagań co do zaliczeń wcześniejszych zajęć.

Kurs nie wymaga ukończenia innych zajęć, potrzebne są tylko ogólne umiejętności uważnego obserwowania różnych zjawisk kulturowych.


Skrócony opis:

Studiując wątki wojenne w tekstach kultury zbadamy zapisy obecności tematu wojny w kulturze jako świadectw ekstremalnych doświadczeń człowieka i ich roli w dziejach. Będziemy dociekać, jak motywy bitew, kampanii wojennych, obcych napaści, a także postacie uczestników, świadków i ofiar tych zdarzeń były przedstawiane w tekstach kultury pochodzących z czterech nurtów cywilizacji. Są nimi Polityka, Religia, Sztuka, Nauka, toczą się zaś w środowisku życia codziennego, które można uważać za piąty system kulturowy.

Pełny opis:

Aktualnie się toczące groźne konflikty wojenne (Ukraina, Izrael) powinny ożywić nasze myślenie o tym trudnym aspekcie ludzkiej kondycji.

Wątki wojenne w tekstach kultury zapisały się w urzędowych raportach wojskowych i politycznych, ale utrwaliły też pamięć osobistych doświadczeń walki, opowieści ofiar wojen i osób postronnych, mają też obszerną warstwę obserwacji drugiego rzędu, czyli „obserwacji obserwacji”, na co się składają wiedza i wyobrażenia na temat wojny. Jedne i drugie służą poznaniu tego fenomenu, jak również wyrażają takie czy inne jego rozumienie.

Odtworzymy te procesy poznawcze zbierając przykłady tych świadectw zapisane w źródłach, badanych (klasyfikowanych pojęciowo) przez różne nauki humanistyczne. Aby od razu wprowadzić pewien porządek i nie zagubić ważnej dziedziny poznania, przeprowadzimy obserwacje w kolejnych systemach kulturowych składających się na naszą cywilizację: kultura artystyczna, religijna, intelektualna i polityczna, umieszczonych na tle życia codziennego. Prezentowane przez studentów obserwacje będziemy na bieżąco analizować i interpretować stosując narzędzia teoretyczne nauk humanistycznych (poetyka, retoryka, semantyka, historia sztuki), dzięki czemu w końcowej pracy na zaliczenie każdy nada swojemu początkowemu wkładowi obserwacyjnemu dojrzałą formę naukową.

Oba te aspekty należą do wiedzy o komunikacji naukowej (K_W08). Sposób cytowania i wykorzystania cudzych materiałów (zdjęć, tekstów), będzie przedmiotem instruktażu z zakresu zasad prawa autorskiego (K_W09).

Udział w zajęciach będzie wymagać poznania aparatu pojęciowego nauk humanistycznych jako części kultury intelektualnej (K_W01); zastosowania tych narzędzi teoretycznych do analizy i interpretacji tekstów kultury (K_W05); wyrobienia biegłości w patrzeniu na obiekt badania z punktu widzenia (warsztatu) różnych dyscyplin (K_W07).

Wkład pracy studenta to 2 godziny pracy samodzielnej jako przygotowanie lektury do dyskusji na seminarium raz w tygodniu, oraz uczestnictwo w dwugodzinnych zajęciach. Razem to 4gt X 15 = 60 g/semestr

Literatura:

Poniżej podane pozycje bibliograficzne służą jedynie lepszemu zrozumieniu programu zajęć, zarysowanemu w niniejszym sylabusie.

Aron, Raymond, Pokój i wojna między narodami, przeł. A. Mielczarek, Warszawa 1995

Clausewitz, Carl von, O wojnie, tłum. A. Ciechowicz, L. Koc, Kraków 2006

Michał Krauze, Bogdan M. Szulc (red.), Sztuka wojenna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Toruń 2000

Katarzyna Kremplewska, Wojna oraz jej antropologiczne i kulturowe przesłanki w porównawczym ujęciu René Girarda, Giorgia Agambena, George’a Santayany i Arnolda J. Toynbeego

Kulturowe oblicza wojny, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” nr 2(95)/2017

https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/kw-no-9912022

Elżbieta Olzacka, WOJNA A KULTURA. Nowożytna rewolucja militarna, w Europie Zachodniej i Rosji, Kraków

Parker, Geoffrey (red.), Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, tłum. E. Marczak, Warszawa 2008

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Gliwice 2004:

Weart, Spencer, R., Bez wojny: Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą?, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2001

Wymagająca przestudiowania literatura przedmiotu będzie dostosowana do wyników poszukiwań studentów w fazie gromadzenia obserwacji (Laboratorium). Odpowiednio też opracowania monograficzne i teoretyczne będą dostosowane do korpusu badawczego oraz do poziomu studentów (znajomość języków obcych), będą podane w toku zajęć. Znalezienie adekwatnych opracowań będzie zresztą częścią pracy studentów. Wskazówki do poszukiwań źródeł możliwych obserwacji będą udzielane na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student_ka zna i rozumie: (K_W01); (K_W05); (K_W07), (K_W08), (K_W09)

- podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę w kulturze

- podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

- najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych

- podstawowe zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych

- podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

W zakresie umiejętnści student_ka potrafi: K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U11, K_U13, K_U14

- selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych

- dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

- sformułować problem badawczy

- prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie

- przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców

- potrafi wykorzystać informacje źródłowe z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej

- wykorzystywać narzędzie cyfrowe w pracy akademickiej

W zakresie kompetencji społecznychi student_ka jest gotów_wa do: K_K02, K_K03, K_K08, K_K07, K_K09, K_K11

- jest gotów do podejmowania pracy zespołowej

- jest gotów do poznawania nowych metod badawczych

- docenia bogactwo kultury

- jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej

- jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

- respektuje prawa własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Wkład w gromadzenie obserwacji będzie oceniany pod kątem trafności i kompletności dostarczonego przez studenta opisu obserwowanego obiektu.

Poziom zdobytej wiedzy i umiejętności będzie ustalany zgodnie z oceną poziomu końcowego opracowania przez studenta własnych obserwacji, po ich konceptualizacji i teoretycznej interpretacji.

Zaliczenie przedmiotu wynika z pozytywnej oceny pracy studentów w każdej z pięciu trzytygodniowych faz zajęć – ich wkłądu w dostarczanie obserwacji, ich lematyzacja jako motywów narracyjnych, ich interpretacja historyczno-kulturowa).

Poziom zdobytej wiedzy i umiejętności będzie ustalany zgodnie z oceną poziomu końcowego opracowania przez studentów własnych początkowych obserwacji, po ich konceptualizacji jako motywów w odpowiednich tekstów kultury, i ich teoretycznej interpretacji. Wystawiony stopień będzie zaliczał przedmiot. Ocena niedostateczna będzie wymagała pisemnej poprawki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrówka
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)