Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki renesansowej i barokowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-2-HSRB
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki renesansowej i barokowej
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla II roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia kierowane są do studentów, którzy zgodnie z wymaganiami studiów powinni opanować umiejętność analizy i interpretacji różnorakich przekazów znakowych, czyli tekstów w szerokim, semiotycznym rozumieniu terminu, a więc (ujmując rzecz tradycyjnie) dzieł literackich, filmowych, reklam, komunikatów wyrażonych poprzez określone zasady organizacji przestrzeni (ogrody, budowle), lecz także mitów, obrzędów i rytuałów.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na poszczególnych zajęciach znajduje się części opisowej w aktualnym cyklu dydaktycznym:

Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotu zostanie podana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza: zna i rozumie

K_W02 podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, która dotyczy studiów nad historią sztuki, zwłaszcza nowożytnej (renesansu i baroku, z uwzględnieniem manieryzmu) oraz teorie i metodologie dyscyplin, które zajmują się studiami nad sztuką nowożytną

K_W07 zagadnienia dotyczące antycznych i średniowiecznych wzorców sztuki nowożytnej oraz recepcji sztuki nowożytnej w kulturze współczesnej

K_W07 zależności między rozwojem sztuki nowożytnej a przemianami społecznymi w Polsce i Europie

K_W07 współczesne kierunki rozwoju badań nad sztuką nowożytną

K_W09 najważniejszych artystów i środowiska artystyczne w nowożytnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczypospolitej

K_W10 najważniejsze nowożytne teksty o zagadnieniach artystycznych i estetycznych

K_W14 podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki renesansowej i barokowej, przede wszystkim metodę ikonologiczną, w tym analizy ikonograficznej oraz analizy stylistycznej

Umiejętności: potrafi

K_U04 wyszukiwać oraz interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, przede wszystkim nowożytnych, opracować i przedstawić recepcję dzieła sztuki renesansowej i barokowej w epokach późniejszych

K_U04 interpretować dzieło sztuki nowożytnej, także w kontekście innych źródeł z epoki

K_U05 zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie historii sztuki nowożytnej; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

K_U08 uczestniczyć w dyskusji na tematy dotyczące historii sztuki nowożytnej, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

K_U08 zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego z zakresu historii sztuki nowożytnej w formie pisemnej i ustnej

K_U11 samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu

K_U13 przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami internetu.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

K_K03, K_K04- realizowania planu pracy własnej, lub pracy grupowej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego

K_K05, K_K10 uświadomienia sobie znaczenia dziedzictwa sztuki renesansu i baroku w kulturze Polski i Europy oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Programowe efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

- zagadnienia dotyczące recepcji antyku;

- najważniejszych twórców kultury europejskiej;

- klasycznych autorów filozoficznych oraz ich idee;

- podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego;

- podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki wizualnej, w tym analizy ikonograficznej i stylistycznej

Umiejętności: absolwent potrafi

- interpretować dzieło sztuki wizualnej, także w kontekście innych źródeł z danej epoki;

- zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

- zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej;

- samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu w języku polskim oraz w wybranym języku Śródziemnomorza;

- przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- pracy w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania;

- realizowania planu pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego;

- uświadomienia sobie znaczenia dziedzictwa antyku w kulturze Europy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Janocha
Prowadzący grup: Michał Janocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)