Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-3-HKFRWL
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla III roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest zaprezentowaniu najważniejszych etapów ewolucji kultury francuskiej i włoskiej od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Specjalna uwaga poświęcona jest tym zjawiskom kulturowym, które są żywe w czasach nam współczesnych. Oprócz najistotniejszych dla kultury zjawisk takich jak twórczość artystyczna czy literacka, omówione zostanie historia idei czy zmieniająca się w procesie historycznym obyczajowość.

Pełny opis:

Zostaną omówione takie tematy jak:

tworzenie się państw na gruzach cesar-stwa rzymskiego,

kształtowanie się rycerstwa i mieszczaństwa jako podstawo-wych grup odbioru kultury w języku rodzimym ideologia feudalna i monar-chiczna vs. światopogląd mieszczański.

Sztuka romańska we Francji, gotyk i jego odmiany.

Giganci literatury włoskiej i europejskiej: Dante, Petrarka i Boccaccio.

Specyfika francuskiego i włoskiego renesansu, architektura i malarstwo we Francji i Włoszech doby renesansu.

Wpływ francuskich wojen religijnych.

Klasycyzm w kontekście monarchii absolutnej, racjonalizm Kartezjusza.

Kultura i sztuka w Wersalu,

Rewolucja i system republikański, epoka napoleońska – instytucjonalny , naukowy i kulturalny rozwój Francji, restauracja i II Cesarstwo, rozwój Paryża, postęp techniczny;

francuska ekspansja kolonialna i jej wpływ na zainteresowania kulturami egzotycznymi,

wojna francusko-pruska i III Republika.

Proces jednoczenia Włoch i jego wpływ na życie intelektualne Italii.

Rozwój sztuk pięknych, malarstwo.

I Wojna Światowa, ruch socjalistyczny, szalone lata 20-30, faszyzm, II Wojna Światowa, dekolonizacja, V Republika francuska, Maj 68, Francja i Włochy współczesne.

Literatura:

Kowalski Jacek, Loba Anna i Mirosław, Prokop Jan, Dzieje Kultury Francuskiej, Warszawa 2005, PWN

oraz bibliografia szczegółowa podawana sukcesywnie z zajęć na zajęcia

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/studentka:

W zakresie wiedzy

zna i rozimie:

- podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w odniesieniu do kultury francuskiej i włoskiej. K_W02, K_W08

- zna podstawową terminologię z zakresu historii sztuki w odniesieniu do współczesnej (XIX-XXI wiek) kultury francuskiej i włoskiej. K_W05, K_W19

- zna najważniejszych twórców kultury europejskiej. K_W09.

- zna francuskich i włoskich autorów filozoficznych oraz ich idee. K_W09.

W zakresie umiejętności

potrafi:

- wyszukiwać oraz interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródel na temat kultury francuskiej i włoskiej XIX – XXI wieku. K_U01 i K_U06.

- uczestniczyć w dyskusji na tematy współczesnego życia kulturalnego w Polsce oraz weFrancji i Włoszech. K_U05, K_U07.

- przygotować ustne prezentacje oraz prace pisemne (esej komunikat, prezentacja audio-wizualna). K_U08 i K_U11, K_U13.

W zakresie kompetencji społecznych

jest gotów do

- uświadomienia sobie dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych. K_K02.

- uświadomienia sobie znaczenia dziedzictwa dawnych epok w kulturze współczesnej Europy. K_U03 i K_U04.

- uświadomienia sobie wagi zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym tradycji francuskiej i włoskiej. K_K06, K_K08

- aktywnego śledzienia wydarzenia kulturalne w Dzisiejszych Francji i Włoszech. K_K10.

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się:

Zna i rozumie:

K_W02 podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

K_W05 teorie i metodologie dyscyplin, które zajmują się studiami nad kulturą

K_W08 kulturę i język wybranego regionu Śródziemnomorza kulturę i język wybranego regionu Śródziemnomorza

K_W09 najważniejszych twórców kultury europejskiej

K_W19 zależności między rozwojem kultury a przemianami społecznymi

Potrafi

K_U01 wyszukiwać oraz interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym źródeł łacińskich i nowołacińskich, tekstów literackich i historycznych, źródeł antropologicznych

K_U05 zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

K_U06 zastosować w rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu tematów badawczych podstawowe ujęcia teoretyczne i paradygmaty właściwe wiedzy o kulturze, w tym antropologii kulturowej, filologii, historii i semiotyce kultury

K_U07 uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

K_U08 zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

K_U11 samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu w języku polskim oraz w wybranym języku Śródziemnomorza

K_U13 przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

Jest gotów do:

K_K02, uświadomienia sobie dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych

K_K03, pracy w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

K_K04, realizowania planu pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego

K_K06, zrozumienia zasady tolerancji i różnic kulturowych

K_K08, zrozumienia wagi zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym poszczególnych tradycji Śródziemnomorza

K_K10 aktywnego uczestnictwa w dyskusji w języku polskim oraz wybranym języku Śródziemnomorza, szanując poglądy partnerów

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny obejmujący treści omawiane w czasie wykładów i lektur.

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji (raz podczas semestru)

Liczba dopuszczalnych nieobecności – 2 w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Ivan Dimitrijević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ivan Dimitrijević
Prowadzący grup: Ivan Dimitrijević, Zofia Litwinowicz-Krutnik, Paulina Orłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)