Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje współczesnego Śródziemnomorza, XVIII-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS2-2-DWS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje współczesnego Śródziemnomorza, XVIII-XXI w.
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest dziejom Śródziemnomorza od XVIII do XXI w.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest dziejom Śródziemnomorza od XVIII do XXI w.

Zajęcia podzielono na bloki tematyczne, prezentowane w układzie chronologiczno-rzeczowym. Wykład zaczyna się krótkim wprowadzeniem do dziejów Morza Śródziemnego do XVII wieku. Poruszane są zagadnienia, które ułatwią studentowi – reprezentującemu różne kierunki studiów, a tym samym różnorodny poziom wiedzy podstawowej na temat dziejów Morza Śródziemnego - zrozumienie procesów zachodzących w okresie późniejszym. Kontynuacją tego wstępu jest przedstawienie zagadnienia dziejów Śródziemnomorza XVIII-XXI wieku w ujęciu komparatystycznym wobec okresu do XVII wieku. Następnie poruszane są poszczególne bloki tematyczne ujęte bądź ściśle chronologicznie (Morze Śródziemne w XVIII oraz w dobie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich, Śródziemnomorze a porządek Kongresu Wiedeńskiego, otwarcie Kanału Sueskiego, Śródziemnomorze a I wojna światowa, Śródziemnomorze w 20-leciu międzywojennym, Śródziemnomorze a II wojna światowa, Śródziemnomorze a rozpad systemu dwubiegunowego), bądź też z uwzględnieniem szerszego kontekstu czasowego danej kwestii (brytyjska droga do Indii - imperium brytyjskie; dekadencja imperium otomańskiego - niepodległość Grecji; Włochy - od rozbicia przez zjednoczenie do ekspansji kolonialnej; Śródziemnomorze w czasie Zimnej Wojny – dekolonizacja).

Literatura:

Morze Śródziemne: przestrzeń i historia, ludzie i dziedzictwo, Warszawa 1994.

Zygmunt Kubiak, Zwierciadło Śródziemnomorza: rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem, Warszawa 2002.

Władysław Pająk, Państwa Basenu Morza Śródziemnego a nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa-Toruń 1996.

The Mediterranean in History, Los Angeles 2003.

Historia świata śródziemnomorskiego, Wrocław 2003.

Z. Bukowski, K. Dąbrowski, Świat kultury europejskiej, Warszawa 1971.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat kultury i języka wybranego regionu Śródziemnomorza;

ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce oraz w wybranym kraju Śródziemnomorza;

potrafi samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu w języku polskim oraz w wybranym języku Śródziemnomorza; ma świadomość znaczenia dziedzictwa antyku w kulturze Europy;

ma uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę na temat kultury wybranego regionu Śródziemnomorza, prowadzącą do specjalizacji; potrafi samodzielnie wyodrębnić oraz ocenić krytycznie tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu w języku polskim, w wybranym języku Śródziemnomorza oraz w innym języku obcym.

Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów:

absolwent zna i rozumie:

-temat kultury i języka wybranego regionu Śródziemnomorza, prowadzącą do specjalizacji, dostrzega historyczne i współczesne związki oraz interakcje w obrębie kultur Śródziemnomorza.

- główne zjawiska życia kulturalnego oraz zasady funkcjonowania instytucji kultury w Polsce i wybranym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej.

- specyfikę studiów regionalnych.

absolwent potrafi:

samodzielnie formułować problemy badawcze, dokonuje właściwego doboru źródeł, przeprowadza ich krytyczną analizę i

ocenę według uświadomionych uprzednio kryteriów, potrafi dostosować metodologię do przedmiotu badań, formułuje wnioski

ze świadomością różnych punktów widzenia, potrafi prezentować wyniki swoich badań, wykorzystując nowoczesne narzędzia techniczne i multimedialne.

-przekazać uzyskane wyniki w postaci wypowiedzi ustrukturyzowanej i uargumentowanej, zarówno w formie pisemnego opracowania jak i ustnego wystąpienia (referatu konferencyjnego lub głosu w dyskusji). Potrafi zweryfikować swoje poglądy poprzez udział w dyskusji lub debacie. Wypowiedź formułuje w języku polskim lub obcym na poziomie B2+ (uwzględniając specjalistyczną terminologię) wobec różnych kręgów odbiorców.

: absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny poznawanych treści i uznaje znaczenie wiedzy oraz rozumie potrzebę wykorzystywania jej w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.

-zrozumienia odpowiedzialności za zachowanie i rozwijanie kultury, inicjuje działania uwzględniające potrzeby środowiska społecznego w sposób kreatywny.

-poznania etosu akademickiego i stosuje go w rozwijaniu własnego dorobku naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane będą na podstawie listy obecności oraz testu (na stopień); liczba dopuszczalnych nieobecności – 2 w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Ciechanowski
Prowadzący grup: Jan Ciechanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)