Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyroda i krajobraz w world cinema. Nowe poetyki.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON404-AL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyroda i krajobraz w world cinema. Nowe poetyki.
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych, filmu i nowych mediów. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii i biologii. Student potrafi pracować ze źródłami anglojęzycznymi. Student posiada podstawoweumiejętnościobsługiprostychprogramów graficznych.


Przedmioty wskazane jako przydatne(alenieobowiązkowe)dorealizacji przed rozpoczęciem kursu: ​ Filozofia środowiskowa (3700-WYK16-AZ), Ekologia ​(3700-WYK7-AZ), ​ Inna historia kina ​ (3700-KON271-AL).


Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją zajęć “Poetyka natury. Przyroda i krajobraz w world cinema”. Wprowadza studentów w specyfikę przyrodniczo-krajobrazową kolejnych obszarów świata, ukazując je w optyce filmowej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przykładami mało znanych w Polsce, lokalnych kinematografii, a także ukazanie dorobku wybranych reżyserów, portretujących obszary geograficznie i kulturowo nam odległe. Wybrane filmy z ogromnąwrażliwościąukazują nie tylko losy bohaterów, ale także ich relacje z otaczającym krajobrazem. Podważają one “pocztówkowy” obraz kształtowany przez współczesne media i przemysł turystyczny, stanowiąc głęboko zakorzenioną w lokalnej specyfice refleksję nad, często nieoczywistą, relacją człowieka i przyrody.

Ukończenie kursu “Poetyka natury…” NIE jest wymagane, aby uczestniczyć w zajęciach “Nowe poetyki…”

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)