Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Idee i informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON66-AL Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Idee i informatyka
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania "Demos i Polis" - 2020 (rok akademicki 2020/21)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi platformę, na której studenci prezentują idee potencjalnie mogące stać się zalążkiem przyszłego przedsięwzięcia biznesowego. Prezentacje będą uzupełnione przez wykłady dotyczące uwarunkowań prawnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa informatycznego.

Pełny opis:

Zajęcia na przedmiocie będą się składały z trzech faz. Pierwsza faza będzie miała charakter organizacyjny. W drugiej fazie prezentowane byłyby potencjalne idee projektów informatycznych, zaś w trzeciej odbywałyby się prelekcje, które dotyczyłyby praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z informatyką. Faza pierwsza trwałaby 2-3 tygodnie, druga do końca grudnia, zaś trzecia miałaby miejsce w styczniu. W ramach drugiej fazy projekty prezentowane byłyby przez zespoły składające się ze studentów informatyki (3-osobowe) oraz zespoły złożone ze studentów zewnętrznych kierunków (1-3 osobowe). Prezentacje informatyków byłyby przeplatane z podobnej długości prezentacjami studentów kierunków zewnętrznych. W ramach przedmiotu zostawiony byłby odpowiedni czas na dyskusję nad projektami. Stworzyłoby to platformę wymiany idei między środowiskami zaangażowanymi w uczestnictwo w przedmiocie. W trzeciej części, do początku sesji, studenci mieliby za zadanie sformułować interdyscyplinarne projekty będące potencjalną podstawą przyszłego start-upu, które docelowo powinny być prowadzone przez mieszane zespoły złożone z informatyków i studentów zewnętrznych wydziałów. Opisy o długości 5-10 stron byłyby składane w styczniu przed komisją oceniającą składającą się z przedstawicieli informatyki i innych kierunków, współpracujących przy prowadzeniu tego przedmiotu. Do końca sesji zimowej wyłoniona zostanie mała liczba projektów, które będą pilotowane przez pracowników naszego wydziału w ramach ścieżki Start-upy. Dodatkowo w trzeciej fazie przedmiotu Idee i informatyka, w styczniu, zajęcia poświęcone byłyby prelekcjom dotyczącym przedsiębiorczości oraz sytuacji prawnej informatyków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki [K_W06],

- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną [K_W08],

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej [K_W09].

Umiejętności

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie informatyki lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych [K_U11],

- potrafi opisywać wybrane problemy informatyczne i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych [K_U12],

- potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny informatyki [K_U13].

Kompetencje:

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej [K_K01],

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania [K_K02],

- potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter [K_K03],

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie [K_K04],

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność [K_K05],

- potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych [K_K06],

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy [K_K09].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie składała się w 30% z oceny za prezentację i 70% z oceny za projekt końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.