Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Licencjacki grupowy projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-KOG-LGPB-P
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Licencjacki grupowy projekt badawczy
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach grupowego projektu badawczego studenci w kilkuosobowych grupach przygotowują oraz wykonują samodzielnie projekt badawczy z zakresu kognitywistyki. Założeniem projektu jest jego interedyscyplinarność – projekt powinien zawierać zarówno treści psychologiczno/empiryczne, jak i treści filozoficzne oraz powinien zostać opracowany z użyciem narzędzi informatycznych, które studenci opanowali podczas pierwszych dwóch lat studiów.

Pełny opis:

W ramach grupowego projektu badawczego studenci w kilkuosobowych grupach przygotowują oraz wykonują projekt badawczy z zakresu szeroko pojętej kognitywistyki. Studenci uczestniczą w interdyscyplinarnych projektach naukowych – projekt powinien zawierać zarówno treści psychologiczno/empiryczne, jak i treści filozoficzne oraz powinien zostać opracowany z użyciem narzędzi informatycznych, które studenci opanowali podczas pierwszych dwóch lat studiów.

Prace nad grupowym projektem badawczym zakładają spotkania robocze z udziałem nadzorującego grupę koordynatora oraz pracę własną lub w grupach nad projektem. Spotkania mają charakter praktyczny – służą omawianiu bieżących zagadnień związanych z badaniem i dyskutowaniu technicznych problemów związanych z jego przeprowadzaniem.

Efektem grupowego projektu badawczego powinno być interdyscyplinarne badanie z zakresu kognitywistyki razem z jego dokumentacją, wraz z indywidualnym opisem wkładu każdego z uczestników, który stanowi podstawę pracy licencjackiej.

Literatura:

.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- Metody badawcze wykorzystywane w kognitywistycznych projektach badawczych , [K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W17, W_18, K_W19, W_20]

- Praktyczne problemy związane z projektowaniem, przeprowadzaniem i analizowaniem wyników badania [K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W17, W_18, K_W19, W_21]

Nabyte umiejętności:

- Opracować badanie z wykorzystaniem interdyscyplinarnej metodologii [K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21]

- Przeprowadzić badanie na podstawie wcześniej skonstruowanego zarysu teoretycznego, z wykorzystaniem wiedzy nt. metodologii badań empirycznych oraz narzędzi informatycznych [K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21]

Nabyte kompetencje społeczne:

- Współpracować z grupą badaczy w celu wspólnego opracowania narzędzi oraz przeprowadzenia interdyscyplinarnego badania kognitywistycznego [K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

a) Metody weryfikacji efektów uczenia się: Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie raportu końcowego z rocznych prac zespołu. Ocena wystawiana jest z całorocznej pracy przez opiekuna projektu. Opiekun bierze pod uwagę jakość pracy wykonanej przez studenta w czasie roku działania zespołu.

b) Składowe oceny końcowej i ich waga: Wykonane zadania w czasie pracy w zespole 100%

c) Skala ocen: 5! – 95% pkt., 5 (bdb.) – od 90%, 4+ (db. plus) – od 82%, 4 (db.) – od 75%, 3+ (dst. plus) - od 68%, 3 – (dst.) od 60%, 2 – (ndst.) mniej niż 60%

d) Warunki dopuszczenia do poprawy: brak możliwości poprawy w wypadku niezaliczenia zadań, które zostały w ciągu roku powierzone studentowi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 120 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Chojnicka, Maciej Haman, Grzegorz Krajewski, Magdalena Łuniewska-Etenkowska, Karolina Muszyńska, Agnieszka Pluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)