Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-KOG-WI
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do zagadnień informatyki ze szczególnym naciskiem na programowanie.

Pełny opis:

Ogólne wprowadzenie do informatyki.

Wstęp do programowania na przykładzie języka Python. Główne tematy:

- Wyrażenia, w tym zmienne i pojęcie stanu obliczeń.

- Instrukcje, w tym pętle i wnioskowania o nich.

- Funkcje, w tym parametry.

- Typy danych, w tym napisy, listy i krotki. Pojęcie referencji.

- Pliki.

- Rekurencja.

- Podstawowe algorytmy, w tym przykłady wyszukiwanie i sortowania.

Literatura:

- Python Programming: an introduction to Computer Science, 3rd ed. John Zelle, 2016.

- Python Crash Course, a hands-on, project-based introduction to programming, 2nd ed. Eric Matthes, 2019.

- Learning Python, Mark Lutz, 5th ed., 2013.

- Programming Python, Mark Lutz, 4th ed., 2011.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Podstawy programowania [K_W02, K_W08, K_W19, K_W25, K_W38, K_W48]

Nabyte umiejętności:

Umiejętność programowania w wymiarze wystarczających do napisania prostych i średniozaawansowanych skryptów. [K_U02, K_U07, K_U13, K_U36, K_U37, K_U45]

Nabyte kompetencje społeczne:

Kompetencje niezbędne przy tworzeniu oprogramowania i w pracy naukowej [K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K08, K_K11, K_K12]

Metody i kryteria oceniania:

a) Metody weryfikacji efektów uczenia się: klasówka: 20 pkt., zadania domowe (lab.): 20 pkt., egzamin: 40 pkt.

b) Składowe oceny końcowej i ich waga: lab+max (klas+egz; 1,5*egz), zalicza 60%, dalej liniowo

c) W wypadku egzaminu – warunki przystąpienia do egzaminu: zaliczone ćwiczenia, czyli co najmniej 24 pkt. (60% ) z klasówki i prac domowych, przy czym co najmniej 8 pkt. z klasówki

d) W wypadku egzaminu – czy przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym powoduje utratę prawa do przystąpienia do egzaminy w głównej sesji egzaminacyjnej: Tak

e) Skala ocen: 5 (bdb.) – od 72p., 4+ (db. plus) – od 66p., 4 (db.) – od 60p., 3+ (dst. plus) - od 54p., 3 – (dst.) od 48p. (60%), 2 – (ndst.) mniej niż 60%

f) Warunki dopuszczenia do poprawy:

reguły pisania bez zmian, punkty z klasówki poprawkowej zastępują punkty z pierwszego terminu klasówki, do egzaminu poprawkowego może przystąpić każdy, kto ma zaliczone ćwiczenia (tzn. nawet bez 8 punktów z klasówki).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Łukasz Bożyk, Janusz Jabłonowski, Andrzej Mizera, Przemysław Rutka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)