Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3900-1H
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Histologia
Jednostka: Wydział Medyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wykładów i laboratorium obejmuje tematy dotyczące budowy i funkcji tkanek. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową mikroskopową, rozwojem czy charakterystycznymi czynnościami tkanek oraz narządów, zaburzeniami związanymi z nieprawidłowym powstawaniem lub funkcjonowaniem tkanek, a także podstawowe techniki wizualizacji tkanek stosowane w obserwacjach histologicznych.

Pełny opis:

Program wykładów i laboratorium obejmuje tematy dotyczące histologii ogólnej człowieka. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z budowa i powstawaniem tkanek człowieka oraz zaburzenia związane z ich nieprawidłowym powstawaniem lub funkcjonowaniem:

Omówione zostaną następujące zagadnienia.

Powstawanie (rozwój zarodkowy) i różnicowanie komórek i tkanek. 

Komórki w tkankach.

Sposoby kontaktu między komórkami oraz między komórkami i macierzą pozakomórkową.

Polarność komórek.

Przekazywanie informacji między komórkami. 

Typy tkanek, ich klasyfikacja, budowa i funkcja.

Tkanki w narządach i układach, klasyfikacja, budowa i funkcja.

Podstawowe techniki wizualizacji tkanek stosowane w obserwacjach histologicznych.

Literatura:

Wykłady

Histologia Jacek - Malejczyk, Wojciech Sawicki (wydanie piąte, szóste), Warszawa 2023

Histologia Człowieka - Alan Stevens, James Lowe (od 2000 r)

Histologia Podręcznik Dla Studentów Medycyny I Stomatologii - Maciej Zabel (wydanie pierwsze lub drugie), Wrocław 2023

Histologia Junqueira. Podręcznik i Atlas - A.L. Mescher (wydanie 15), Wrocław 2020

Wheater Histologia Podręcznik I Atlas - Heath John W., Lowe James S., Alan Stevens, Barbara Young (od 2010)

Zarys histologii. Stanisaw Zawistowski (1986 r.)

Laboratorium

Histologia - Jacek Malejczyk, Wojciech Sawicki (wydanie piąte, szóste), Warszawa 2023

Histologia Człowieka - Alan Stevens, James Lowe  (od 2000 r.)

Histologia Podręcznik Dla Studentów Medycyny I Stomatologii - Maciej Zabel (wydanie pierwsze lub drugie), Wrocław 2023

Histologia Junqueira. Podręcznik i Atlas - A.L. Mescher (wydanie 15), Wrocław 2020

Wheater Histologia Podręcznik I Atlas - Heath John W., Lowe James S., Alan Stevens, Barbara Young (od 2010)

Zarys histologii. Stanisaw Zawistowski (1986 r.)

Efekty uczenia się:

Wykłady

W zakresie wiedzy po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

A.W1. mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w językach polskim i angielskim

A.W4. podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne

A.W5. mikroarchitekturę tkanek, macierzy pozakomórkowej i narządów

W zakresie umiejętności po zaliczeniu zajęć student potrafi: 

A.U5. posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym

W zakresie kompetencji po zaliczeniu zajęć student jest gotów do:

K_K7. korzystania z obiektywnych źródeł informacji

K_K13. uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów

Laboratorium

W zakresie wiedzy po zaliczeniu zajęć student student zna i rozumie:

A.W1. mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w językach polskim i angielskim

A.W4. podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne

A.W5. mikroarchitekturę tkanek, macierzy pozakomórkowej i narządów

W zakresie umiejętności po zaliczeniu zajęć student potrafi: 

A.U1. obsługiwać mikroskop optyczny, w tym w zakresie korzystania z immersji

A.U2. rozpoznawać w obrazach z mikroskopu optycznego lub elektronowego struktury histologiczne odpowiadające narządom, tkankom, komórkom i strukturom komórkowym, opisywać i interpretować ich budowę oraz relacje między budową i funkcją

A.U5. posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym

W zakresie kompetencji po zaliczeniu zajęć student jest gotów do:

K_K7. korzystania z obiektywnych źródeł informacji

K_K8. formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

K_K13. uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady – egzamin pisemny, podstawą do dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów. Nieobecność na więcej niż 2 wykładach powoduje niedopuszczenie do egzaminu, chyba że KJD wyrazi zgodę.

Laboratorium – sprawdzian pisemny, sprawdzian  (część teoretyczna, część praktyczna: rozpoznawanie preparatów histologicznych)

Ponadto: każde z zajęć zaliczane jest na podstawie obecności i prawidłowego wykonania rysunków obserwowanych preparatów histologicznych, zaliczenia prac zamieszczonych na platformie edukacyjnej. Brak więcej niż 2 zaliczeń zajęć lub więcej niż 2 nieobecności na zajęciach laboratoryjnych powoduje niedopuszczenie do kolokwium i w konsekwencji do egzaminu.

O ocenie z przedmiotu decyduje ocena z egzaminu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zimowska-Wypych
Prowadzący grup: Izabella Cichowska, Bartłomiej Grala, Weronika Klepacka, Daniel Lisicki, Katarzyna Łapieńska-Rey, Karolina Mruk, Julita Nowakowska, Kinga Sikorska-Mali, Marzena Staros, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)