Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L23-PolUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityki Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia II rok 3 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z politykami UE, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz mechanizmów tworzenia i realizacji wybranych polityk UE.

Student zapozna się z systematyzacją polityk unijnych oraz zasadami realizacji polityk unijnych, priorytetami obranymi przez UE w latach 2010-2020 (Strategia Europa 2020) jak i na lata 2019-2024 (plan Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen).

Student zapozna się także z problematyką zmian struktury wydatków (ustalanych w ramach Wieloletnich Ram Finansowych) a wzrostem lub spadkiem znaczenia poszczególnych polityk unijnych.

Omawiane na zajęciach polityki unijne są analizowane według następujących zagadnień: charakterystyka polityki, cele, zasady, geneza, instrumenty realizacji, proces decyzyjny, wyzwania/ problemy w realizacji. Analizowane w ramach zajęć są wybrane polityki ponadnarodowe, kompetencji dzielonych oraz polityki, w których Unia tylko wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z politykami UE, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz mechanizmów tworzenia i realizacji wybranych polityk UE. Analizowane w ramach zajęć są wybrane polityki polityki ponadnarodowe, kompetencji dzielonych oraz polityki, w których Unia tylko wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich

Pełny opis:

1) Wprowadzenie. Wyjaśnienie zasad zaliczenia konwersatorium. Omówienie zakresu materiału i literatury. Rozdział referatów. Zasady pisania esejów naukowych

2) Zakres i różnorodność polityk UE, stopień zaangażowania UE w poszczególne polityki.

Klasyfikacja i typologia polityk UE

- klasyfikacja uwzględniająca podstawy traktatowe/podział kompetencji,

- klasyfikacja oparta na sposobie zarządzania: międzyrządowe, wspólnotowe,

- klasyfikacja ze względu na zakres oddziaływania: polityki sektorowe i horyzontalne,

- klasyfikacja ze względu na przedmiot i cele.

Zasady realizacji polityk

Europeizacja polityk publicznych.

3. Modernizacja UE a unijne strategie rozwojowe.

Pojęcie modernizacji, cele modernizacyjne UE

Strategia Lizbońska – geneza, zasady i cele. Przyczyny fiaska.

Strategia „Europa 2020” – strategia w kierunku uzyskania przewagi konkurencyjnej. Analiza głównych założeń, reforma wdrażania strategii.

4. Unia, która mierzy wyżej program dla Europy (2019-2024) Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Priorytety nowej Komisji Europejskiej - realizacja działań na lata 2019-2024

5. Analiza wybranych polityk

Polityka ponadnarodowa. Wspólna Polityka Handlowa – pojęcie i zakres. Podstawa prawna. Unia celna. Cła konwencyjne i autonomiczne. Instrumenty polityki handlowej (odnoszące się do importu i eksportu). Dumping i jego implikacje ekonomiczne. Antydumpingowe prawo UE. Środki finansowe kontroli handlowej. Subsydia. Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej

6. Polityki kompetencji dzielonych.

Wspólna Polityka Rolna. Podstawy prawne – definicje pojęć. Zasady wspólnego rynku rolnego. Cele WPR. Rozwój historyczny WPR. Europejski model rolnictwa.

7. WPR po 2020 roku. Analiza głównych założeń reformy Przyszłość WPR – dyskusja w UE. WPR po 2020 roku. Analiza głównych założeń reformy. Rozwój obszarów wiejskich

8. Polityka Rybołówstwa – cele i zadania. Instrumenty realizacji i zasady finansowania. Ochrona zasobów morskich – istota regulacji. Reforma Polityki Rybołówstwa. Ocena efektów wdrażania. ERMiR

9 Polityka Ochrony Środowiska. Rys historyczny. Cele polityki ochrony środowiska. Podstawa prawna Zasady realizacji polityki. Programy działania.

10. Polityka klimatyczna. Nowy zielony ład. Pakiety klimatyczno-energetyczne 2007, 2013. Znaczenie, rozwój perspektywy - wpływ na inne polityki

Polityka energetyczna – rozwój, perspektywy, znaczenie. Tworzenie rynku wewnętrznego w elektroenergetyce i gazownictwie. Instrumenty unijnej polityki energetycznej.

11.-12. Polityka spójności – uwarunkowania, podstawa prawna. Cele polityki spójności i ich ewolucja. Mechanizmy finansowania. Znaczenie polityki spójności a modernizacja Unii Europejskiej. Wyzwania stojące przed polityką spójności na lata 2021-2027 Wdrażanie polityki spójności w Polsce

13. Polityka transportowa. Rozwój. Cele polityki transportowej. Podstawa prawna, instrumenty. Znaczenie polityki transportowej. Realizacja polityki transportowej Polsce. Europejskie sieci transeuropejskie.

14. Polityki obywatelskie: Polityka społeczna. Zasady polityki społecznej. Podstawa prawna. System zabezpieczenia społecznego w UE. Standardy pracownicze i socjalne. Polityka zatrudnienia. Cele, zasady polityki zatrudnienia. Ochrona zdrowia i życia w miejscu pracy. Niedyskryminacja. Walka z bezrobociem wśród ludzi młodych.

15. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport

Podstawa prawna. Cele i istota. Instrumenty programy europejskie. Działania na rzecz ujednolicenia modelu edukacji - proces boloński. Nowy Program Erasmus + zmiany w realizacji.

Literatura:

R. Riedel, Europeizacja polityk publicznych, „Wrocławskie Studia politologiczne” 8/2015, s. 56-72.

Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski Oceny i wnioski Team Europe, Warszawa 2019 online

M. Pietrzyk, Otwarta metoda koordynacji – soft law w obszarze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, s. 217- 225.www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/51748 on-line

P. Russel, Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, „Studia BAS” Nr 3(31) 2012, s. 87–108. On-line

W. Dugiel, Polityka handlowa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym, „Studia Europejskie” 1/2015, s. 29-66. online

A. Mołdowan, Zagraniczna polityka gospodarcza UE w obliczu nowych wyzwań: modele, cele i interesy. „Przegląd Europejski” tom 2019, numer 2, s. 51-68, online

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 2020 roku: „Przyszłość żywności i rolnictwa UE” z 29.11.2017 COM(2017) 713 final

M. Adamowicz, Aktualne kierunki zmian we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” 2018, zeszyt 1, s. 7–22.

E. Berkowska, Wspólna polityka Rybołówstwa a potrzeby i oczekiwania polskiego sektora rybołówstwa, „Analizy BAS” nr 4 (4) 2008, http://orka.sejm.gov.pl/

P. Trzpis, Wspólna Polityka Rybacka Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 1/2007, s. 137-162,

J. Truszczyński, Problemy związane ze zmianami klimatycznymi (polityka energetyczna, środowisko) w: Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski Oceny i wnioski Team Europe, Warszawa 2019 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2be782c2-fe1d-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-109760055

P. Turowski, Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014/III. S. 73-92.

M. Księżniakiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec, „Rocznik Integracji Europejskiej” 8/2014, s. 409-420.

M. Piechowicz, Polityka energetyczna UE w kontekście realizacji, Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej, „Studia Europejskie” 1/2015, s. 49-62.

M. Świstak, Polityka regionalna w: M. Świstak, J. W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015, s. 57-98.

BIAŁA KSIĘGA Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, dnia 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna

M. E. Szatlach, Polityka społeczna w: Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski Oceny i wnioski Team Europe, Warszawa 2019

R. Szarfenberg, Polityka społeczna Unii Europejskiej – przewodnik,

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psUEv2.pdf

A. Wesołowska, Proces Boloński i powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, „Rocznik Integracji Europejskiej” 7/2013, s.379-388.

20 lat programu ERASMUS na UW https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/wkladka_20_lat_erasmus_na_uw.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

absolwent zna i rozumie polityki Unii Europejskiej, wybrane aspekty zarządzania nimi oraz ich znaczenie dla przedsiębirstw i organizacji społecznych (K_W015)

Umiejętności:

absolwent potrafi

-prognozować procesy i zajwiska polityczne i społeczne w Europie (K_U03)

-analizować testy prawne i prawnicze oraz wskazywać konsekwencje przyjętych rozwiazań prawnych (K_U06)

-przygotować pracę pisemną z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskichna podstawie odpowiednio dobranych źródeł (K_U08)

- przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródel oraz podjąc akademicką dyskusję (K_U09)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

• ocenę przygotowania studenta do poszczególnych zajęć/jednostek dydaktycznych oraz ocenę umiejętności związanych z poprawnym wnioskowaniem i rozwiązywaniem problemów podczas zajęć - częściowo w trakcie zajęć, a częściowo po ich zakończeniu; ocena ta obejmuje także umiejętność pracy w zespole,

• ocenę wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem zleconych problemów/referatów - ocenę zawartości merytorycznej jak i sposobu prezentacji przez studenta przygotowanego materiału,

ocenę wiedzy i umiejętności związanych z napisaniem eseju naukowego na jeden z tematów zaproponowanych przez Prowadzącego (pula tematów do wyboru)

• ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na teście pisemnym o charakterze problemowym.

Zaliczenie konserwatorium uzależnione jest od spełnienia następujących kryteriów:

1) obecność,

2) opracowanie wybranego zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej- wygłoszenie referatu

3) realizacja zadań domowych (pisemna forma wypowiedzi, prezentacja na zadany temat)

4) test końcowy (pytania zamknięte i otwarte)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Prowadzący grup: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Prowadzący grup: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)