Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europa na Bliskim Wschodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L36-EBW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europa na Bliskim Wschodzie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 6 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki funkcjonowania i współpracy Unii Europejskiej z krajami Bliskiego Wschodu. Obszarem rozciągającym się od Turcji na północy po Jemen na południu oraz od Libii na zachodzie po Iran na wschodzie.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą problematyki funkcjonowania i współpracy Unii Europejskiej z krajami Bliskiego Wschodu. Obszarem rozciągającym się od Turcji na północy po Jemen na południu oraz od Libii na zachodzie po Iran na wschodzie.

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z:

- światem islamu w perspektywie badań politologicznych ( historia i współczesność)

- upadkiem Imperium Osmańskiego i sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie po I wojnie światowej

- kontaktami Europy z Bliskim Wschodem do II wojny światowej

- działaniami na Bliskim Wschodzie podczas II wojny światowej

- sytuacją polityczną i gospodarczą na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej

- rywalizacją o wpływy i reakcjami Europy na konflikty bliskowschodnie w XX w.

- rolą Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie w XXI w. (teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju kontaktów bliskowschodnich, procesem planowania i realizacji inwestycji, strategią średnio i długoterminową rozwoju stosunków, zasadami realizacji działań ewaluacyjnych.)

Literatura:

Podstawowa:

1. Czajkowska K., Diawoł -Sitko A., Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Wydawnictwo Akademickie DIALG, Warszawa 2012

2. Niedziela Sz., Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

3. Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konflikty 1956-2003., Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003

4. Hathaway J. , Arabowie pod panowaniem Osmanów 1316-1800, Wydawnictwo Akademickie DIALOG Warszawa 2012

5. Mazur G., Małuszyńska E., Unia Europejska 2014, Difin, Warszawa 2015.

6. Oręziak L., Finanse UE, PWN, Warszawa 2009

7.Madejska D. Liban, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003

8. Gdański M., Arabski Wschód, Wydawnictwo KSIAZKA i WIEDZA, Warszawa 1963

9.Szeniawska-Schwabe, M., Polityka integracyjna Republiki Federalnej Niemiec. „Przegląd Zachodni” no 4, 2009, pp.3-27

Zdanowski J., Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

1.Reychman J., Historia Turcji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1973

2. Bazin M., De Tapia S., Turcja. Geografia wschodzącej potęgi, Wydawnictwo DIALOG, Warszawa 2012

3. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa, 2012,

4. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa, 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Student zrozumiał znaczenie podstawowych pojęć związanych z współpracą i stosunkami międzynarodowymi

2.Zna podstawowe teorie politologiczne

3.Zrozumiał, jakie czynniki determinują rozwój stosunków międzynarodowych.

4.Posiadł wiedzę na temat zasad prowadzenia polityki zagranicznej UE.

5.Zrozumiał, co wpływa bezpośrednio na prawidłowy proces przygotowania projektu.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Jest w stanie wyjaśnić zasady funkcjonowania polityk unijnych biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i stosunków międzynarodowych.

2. Zna proces tworzenia tzw. wewnętrznych dokumentów programowych w ramach realizowanych polityk.

3. Jest w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów dot. współpracy międzynarodowej

INNE KOMPETENCJE

1. Posiadł większą samodzielność w zakresie zastosowania wiedzy teoretycznej w procesie oceny wpływu polityk UE na rozwój stosunków międzynarodowych.

2. Rozwinął umiejętność pracy w zespole w zakresie stosunków interpersonalnych.

3. Jest w stanie rzetelnie komentować zachodzące zjawiska w gospodarce polityce .

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują ocenę z testu końcowego lub prezentacji realizowanych w zespołach. Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu min. 51% punktów z testu lub oceny minimum „3” z prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Chmielowska
Prowadzący grup: Danuta Chmielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)