Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-LZ12-PMP
Kod Erasmus / ISCED: 10.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka zaoczne I stopnia I rok 2 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowy kurs prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

1. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne - zagadnienia wstępne

2. Tworzenie prawa międzynarodowego - umowy międzynarodowe

3. Tworzenie prawa międzynarodowego - umowy międzynarodowe (cz.2)

4. Tworzenie prawa międzynarodowego - prawo zwyczajowe

5. Inne źródła prawa międzynarodowego - akty jednostronne, ogólne zasady prawa

6. Stosowanie prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym państwa. Rozwiązania Konstytucji RP z 1997 r.

7. Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym - terytorium, granice

8. Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym - ludność państwa, władza państwowe. Typy państw z punktu widzenia prawa międzynarodowego

9. Uznanie państwa i rządu; zmiany terytorialne pomiędzy państwami (sukcesja państw)

10. Organizacje międzynarodowe jako podmioty prawa międzynarodowego

11. Prawa człowieka. Europejska Konwencja Praw Człowieka

12. Odpowiedzialność międzynarodowa

13. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych

14. Egzekwowanie prawa międzynarodowego metodami pokojowymi

15. Użycie siły w prawie międzynarodowym

Literatura:

W.Czapliński, A.Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd.2, Beck Warszawa 2004, rozdziały 2 § 1-3, 3 § 1-4, 4 § 1, 5 § 1, 2, 4 i 5

A.Łazowski, A.Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Skrypty Becka, wyd.2 (2003)

Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, red. A. Łazowski, wyd. Zakamycze 2003

W.Czapliński, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego, CEUW 2009;

V.Lowe, International Law, Oxford 2007;

D.Alland, Manuel de droit international public, Paris 2014

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowego prawa publicznego,

- rozumie znaczenia międzynarodowego prawa publicznego dla utrzymania porządku międzynarodowego

- wie, na czym polega tworzenie prawa międzynarodowego,

- rozumie znaczenie umów międzynarodowych,

- definiuje pojęcie „prawo zwyczajowe”,

- zna źródła prawa międzynarodowego,

- rozumie, na czym polega odpowiedzialność międzynarodowa,

- rozumie, w jaki sposób na podstawie prawa międzynarodowego działają organizacje międzynarodowe,

- zna regulacje prawne dotyczące sporów międzynarodowych

- zna regulacje dotyczące praw człowieka

- zna podstawy prawne użycia siły w stosunkach międzynarodowych.

- potrafi interpretować wydarzenia w polityce międzynarodowej w kategoriach prawa międzynarodowego

- potrafi prognozować konsekwencje sporów międzynarodowych w kategoriach prawa międzynarodowego

- potrafi analizować casusy dotyczące łamania praw człowieka w skali krajowej i międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oktawian Kuc
Prowadzący grup: Oktawian Kuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)