Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa prywatnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-LZ12-PPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa prywatnego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka zaoczne I stopnia I rok 2 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter propedeutyczny. Przygotowuje studenta do kolejnych przedmiotów z zakresu prawa. Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat funkcjonowania podstawowych instytucji prawa prywatnego.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zagadnień i instytucji polskiego prawa cywilnego oraz międzynarodowego prawa prywatnego. Szczególny nacisk jest kładziony na te zagadnienia oraz instytucje prawne, do których odwołują się wykłady z prawa UE a w szczególności z europejskiego prawa gospodarczego.

Wykład koncentruje się na omówieniu podstawowych instytucji polskiego prawa cywilnego: prawo rzeczowe, zobowiązania, delikty, bezpodstawne wzbogacenie, prawo spółek, prawa własności intelektualnej, ochrona przed nieuczciwą konkurencją.

1. Wstęp

2. Pojęcie prawa prywatnego:

3. Normy prawa prywatnego:

4. Źródła prawa prywatnego:

5. Kodeks cywilny - systematyka:

6. Prawo rzeczowe:

7. Zobowiązania:

8. Spółki

9 Zarys prawa własności intelektualnej

10. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

11. Prawo międzynarodowe prywatne

Literatura:

Bierć A., Zarys prawa prywatnego, Kluwer, 2015

Siuda, Elementy prawa prawa dla ekonomistów (najnowsze wydanie)

Katner W.J.: Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Kluwer, (najnowsze wydanie)

Pazdan M.: Prawo Prywatne Międzynarodowe, LexisNexis (najnowsze wydanie).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

rozumie różnice pomiędzy prawem prywatnym a publicznym oraz potrafią objaśnić skutki tego podziału

rozumie i używa podstawową terminologię z zakresu prawa prywatnego

rozumie znaczenie prawa prywatnego dla studiów europejskich.

poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie przepisów w praktyce oraz ocenia skutki stosowania przepisów

rozpoznaje podstawowe przepisy polskiego i europejskiego prawa prywatnego

rozumie metody przyjęte przez Unię Europejską w zakresie kodyfikacji międzynarodowego prawa prywatnego

Student zdobywa wiedzę podstawową z zakresu prawa prywatnego, która pozwoli na zrozumienie kolejnych przedmiotów z zakresu prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oktawian Kuc
Prowadzący grup: Oktawian Kuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)