Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzułmanie w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-MUW-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Muzułmanie w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wiedza społeczno-humanistyczna oraz umiejętności wyniesione z edukacji gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej, przeciętna znajomość języka obcego, znajomość wiedzy o polityce i zapewne z zakresu historii powszechnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie problematyki dot. relacji UE z krajami Bliskiego Wschodu. Studenci powinni nabyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem związanym z tymi procesami we wskazanym obszarze. W programie przewidziano: podstawowe informacje o społeczeństwach wybranych krajów Bliskiego Wschodu i rozwój relacji z Europą w XX w. problem współistnienia dwóch odrębnych kultur.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie relacji państw europejskich z państwami muzułmańskimi; historię obecności muzułmanów w Europie w poprzednich wiekach i w XX i pierwszej dekadzie XXI w. Sytuację prawno-społeczną ludności muzułmańskiej: początkowo w Niemczech, a następnie krajach Beneluxu i Skandynawii ( np. Szwecja). Dokonana zostanie charakterystyka imigracji muzułmanów do państw członkowskich Unii Europejskiej w I. dekadzie XXI w., wpływ fundamentalizmu muzułmańskiego na sytuacją polityczną. Wsparcie państw muzułmańskich w propagowaniu ideologii fundamentalistycznej w Europie. Omówione zostaną przyczyny powstawania i narastania konfliktów między przybyszami a ludnością lokalną w poszczególnych krajach. Stosunek władz państwowych do realizacji zawieranych umów międzynarodowych w poszczególnych okresach. Przewiduje się zapoznanie studentów z religią muzułmanów-islamem. I rolą religii w życiu europejskich muzułmanów. Z nastaniem XXI w. zmieniła się sytuacja na Bliskim Wschodzie, pogłębiły sie konflikty polityczne i społeczne (arabska wiosna) co diametralnie zmieniło nastawienie krajów europejskich do muzułmanów. Terroryzm islamski, polityka UE wobec imigrantów muzułmańskich, udział krajów UE w walce z organizacjami terrorystycznymi, będą omawianymi również tematami. Wykład ma pomóc kreować umiejętność analitycznego myślenia o procesach politycznych i kulturowych, a także wzmacniać umiejętności dyskusji i wystąpień ustnych. Przedmiot ma pomóc studentom w zrozumieniu funkcjonowania obszaru bliskowschodniego w relacji z UE.

Nakład pracy studentów 60 h

zajęcia w sali 30 h.

liczba niezależnej pracy studenta: 10 hours.

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowanie prezentacji przez grupę 5 h.

przygotowanie do testu 5 h.

Literatura:

Anna Parzymies, Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005

Anna G. Edmonda, Turkey’s Religious Sites, 1997

Anna Rusinek, Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2012

Józef Bielawski (tłum.) Koran

Maurice Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988

Władysław Natanson, Prądy umysłowe w dawnym islamie, Lwów 1937

Monika i Udo Tworuschka, Islam, mały słownik, Warszawa 1995

Adam Mez, Renesans islamu, Warszawa 1980

Opowieści Koranu, spisał Janusz Danecki, Warszawa 1991

Aktualne artykuły w prasie, informacje w mediach

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

Ma pogłębioną wiedzę na temat politycznych i cywilizacyjnych uwarunkowań życia społecznego w przestrzeni bliskowschodniej.

Analizuje, rozpoznaje i potrafi wyjaśniać zachodzące przemiany w relacjach z UE

Ma specjalistyczną wiedzę na temat uwarunkowań religijnych i kulturowych w regionie Bliskiego Wschodu, Europy

Potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych i politycznych we współczesnym państwie i świecie.

Umie krytycznie ocenić działalność i dorobek człowieka..

Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować i oceniać treści przekazu medialnego.

Posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest aktywność podczas zajęć (20%), wystąpienie (20%), sprawdzian zaliczeniowy (60%). Ten ostatni ma sprawdzać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, a będzie składać się z pytań problemowych RO, KO, także ze źródłami. Część pytań będzie wymagała od studenta umiejętności analizy i syntezy oraz oceniania z wykorzystaniem nabytej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Chmielowska
Prowadzący grup: Danuta Chmielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)