Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ę-Ą: Teatr Wyobraźni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-TW-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ę-Ą: Teatr Wyobraźni
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Oferta seminarium dla studentów oparta jest na dziewięćdziesięcioletnim dorobku Teatru Polskiego Radia. Została opracowana we współpracy z dyrektorem i twórcami Teatru Polskiego Radia. Głównym zadaniem uczestników będzie przygotowanie spektaklu teatru radiowego. Tego typu forma seminaryjna pozwala wyjść poza otaczającą nas (i przytłaczającą) kulturę obrazkową, uczy i przypomina zasady wyrażenia się i komunikowania bez emotikonów i obrazów, lecz za pomocą dźwięków i słów.

Pełny opis:

Zajęcia warsztatowe

„Uwaga nagranie!”: uczestnicy w grupach maksymalnie 12- osobowych przygotowują etiudę teatru radiowego na podstawie stworzonego przez siebie scenariusza. Zapoznają się z technicznymi podstawami tworzenia słuchowisk (takimi jak pisanie scenariusza, rola reżysera, aktora, realizatora dźwięku), poznają zasady pracy z mikrofonem oraz programy komputerowe do edycji i formatowania nagrania.

„Ą-Ę”: uczestnicy odkrywają znaczenie właściwej wymowy dla prawidłowej realizacji nagrań głosowych. Dowiadują się jak mówić, by chętnie ich słuchano, poznają elementy dynamicznej wypowiedzi. Dzięki temu ma ulepszać się ich świadomość językowa i wiedza o randze wypowiadanego słowa. Zajęcia wzbogacone są o ćwiczenia praktyczne z dykcji, prawidłowego oddychania i usprawniania aparatu mowy. Nagrane indywidualne wystąpienia uczestników będą wspólnie przeanalizowane. Ćwiczenia odbywają się przed mikrofonem w studiu nagrań. Wielkość grupy max. 12 osób.

Teatr Wyobraźni, czyli historia Teatru Polskiego Radia – uczestnicy zapoznają się z historią Teatru Polskiego Radia.

Spotkanie z twórcami Teatru Polskiego Radia

Fakultatywnie zajęcia z:

• reżyserem

• realizatorem dźwięku

• aktorem

• dramaturgiem

Zajęcia pozawarsztatowe

• Zwiedzanie zamku w Baranowie Sandomierskim

• Zwiedzanie zamku dzikowskiego, a w szczególności Kolekcji Dzikowskiej, a więc zbiorów rodziny Tarnowskich z obrazami Paola Veronesa, Antoona van Dycka, Rembrandta, Trevisaniego, rękopisami (m.in. Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) oraz „białymi krukami” (jak. np. komplet wydań Biblii w języku polskim, pierwodruki ojców literatury polskiej).

• Sandomierz nocą (nocne zwiedzanie Sandomierza, po którym oprowadzać będzie w postaci audio przewodnika Andrzej Seweryn)

• Zapoznanie z kulturą lasowiacką (Chopoki lasowiackie, czyli gotujemy z kołem gospodyń – potańcówka ludowa)

Uzasadnienie

Teatr Polskiego Radia jest nazywany „kuźnią języka polskiego”, dzięki warsztatom uczestnicy podniosą swoje kompetencje językowe niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kultura słowa mówionego, którym posługuje się teatr radiowy, pomoże uwrażliwić odbiorców na walory estetyczne języka. Istotne znaczenie mają także praktyczne umiejętności związane z emisją głosu i opracowywaniem nagrań. Kontakt z formą teatralną podczas warsztatów wpływa na podniesienie samoświadomości uczestników i ich umiejętności w zakresie wyrażania swoich myśli i uczuć. Zwiększa zasób słownictwa oraz wiedzę w zakresie funkcji języka, sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach kulturowych, sytuacyjnych i społecznych. Wspólna praca to okazja do nauki poprawnego formułowania i wyrażania swoich argumentów w przekonujący sposób. Warsztaty tak pomyślane przyczyniają się do rozwoju kompetencji społecznych uczestników.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)