Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca Unii Europejskiej z krajami Azji Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-WUEA-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współpraca Unii Europejskiej z krajami Azji Środkowej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

W wyniku rozpadu ZSRR powstały nowe państwa Azji Środkowej i Kaukazu. Celem wykładu jest zaprezentowanie materiału informacyjnego o muzułmańskich państwach tego regionu: Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Turrkmenistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie z okresu tworzenia się tych państw, pierwszych lat niepodległości, czasu pierwszych reform i przemian. Również omówione będą zagadnienia ich polityki zagranicznej, w tym gospodarczej i preferencje dotyczące współpracy z Unią Europejską.

Pełny opis:

W wyniku rozpadu Związku Radzieckiego powstały nowe państwa Azji Środkowej i Kaukazu. Wykład obejmować będzie muzułmańskie kraje tego regionu jak : Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Turrkmenistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie z okresu tworzenia się tych państw, pierwszych lat niepodległości, czasu pierwszych reform i przemian i sytuacji obecnej. Również omówione będą zagadnienia ich polityki zagranicznej, w tym gospodarczej i preferencje dotyczące współpracy z Unią Europejską. Po dokonaniu charakterystyki regionu, studenci poznają historię poszczególnych krajów, np.:

Kazachstan: zagadnienia dotyczące religii, kultury, gospodarki, obszar i ludność oraz aktualną sytuację polityczną,

Uzbekistan: terytorium i ludność, zarys historyczny, ewolucja polityczna, gospodarka, kultura, religia,

Turkmenistan: ewolucja polityczna, terytorium i ludność, rys historyczny, gospodarka, kultura, religia

Tadżykistan: rys historyczny, sytuacja polityczna, terytorium i ludność, kultura, religia, gospodarka

Kirgistan: rys historyczny, sytuacja polityczna, terytorium i ludność, kultura, religia, gospodarka

Azerbejdżan: Azerowie czy Azerbejdżanie? Historia, sytuacja polityczna i religijna, kultura, kierunki rozwoju gospodarczego, rola UE w rozwoju Azerbejdżanu.

Nakład pracy studentów 60 h

zajęcia w sali 30 h.

liczba niezależnej pracy studenta: 10 hours.

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowanie prezentacji przez grupę 5 h.

przygotowanie do egzaminu 5 h.

Literatura:

Akiner Shirin, Islamic Peoples of the Soviet Union, London 1983.

Allworth Edward, The Nationality Question in Soviet Central Asia, New York 1973.

Belenitsky Alexandre, Asia Centrale, Geneve 1968.

Ferdinand Peter, The New Central Asia and its Neighbours, London 1994.

Gresh Alain, Les republiques d’Asie Centrale, “Le Monde Diplomatique”, no 454, January 1992.

Capisani Giampaolo R., Nowe państwa Azji Środkowej, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

Ma pogłębioną wiedzę na temat politycznych i cywilizacyjnych uwarunkowań życia społecznego w Azji Centralnej i na Kaukazie.

Analizuje, rozpoznaje i potrafi wyjaśniać zachodzące przemiany w relacjach z UE.

Ma specjalistyczną wiedzę na temat uwarunkowań religijnych i kulturowych w Azji Centralnej i obszarze Kaukazu.

Potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych i politycznych we współczesnym państwie i świecie.

Umie krytycznie ocenić działalność i dorobek człowieka.

Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować i oceniać treści przekazu medialnego.

Posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Chmielowska
Prowadzący grup: Danuta Chmielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)