Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-KO-22-PSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia sądowa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów wymiaru sprawiedliwości. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną. Studenci uzyskają wiedzę dotycząca użyteczności psychologii w wymiarze sprawiedliwości, ale także i jej ograniczeń.

Pełny opis:

2. Poruszana tematyka na kolejnych wykładach;

• Ogólne omówienie przedmiotu badań, działów i kierunków rozwoju psychologii sądowej

• Opiniowanie psychologiczne dorosłych sprawców przestępstw, problematyka motywacji, osobowości i jej zaburzeń

• Opiniowanie dorosłych sprawców przestępstw - problem poczytalności , silnego wzburzenia emocjonalnego

• Przestępczość seksualna – pedofilia, kazirodztwo, zgwałcenie

• Przestępczość nieletnich i młodocianych – zaburzenia procesu socjalizacji

• Wiktymologia, ofiary i ich znaczenie na różnych etapach procesu sądowego

• Resocjalizacja – miejsce i możliwości psychologa, podkultura więzienna

• Psychologia śledcza, profilowanie i typowanie nieznanych sprawców

• Zeznania świadków i ich uwarunkowania psychologiczne

• Problematyka uzależnień ( alkoholizm i narkomania) aspekty psychologiczne a regulacje prawne

• Problem krzywdzenia dzieci – formy i skutki fizycznego i psychicznego krzywdzenia

• Rola opinii psychologicznej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

• Na jakie pytania organu procesowego daje odpowiedzi wiedza psychologiczna

Literatura:

1. Barwiński Ł.(2014) Aktualne kierunki zmian w diagnozowaniu zaburzeń osobowości o rysie antyspołecznym. W: E. Habzda-Siwek, J.Kabzińska Psychologia i Prawo. Między teorią a praktyką . Sopot GWP

2. Czerederecka A. Jaskiewicz-Obydzińska T., Gierowski J.K (2002): Ekspertyza psychologiczna , w: J. Wójcikiewicz (red):Ekspertyza Sądowa, Kraków, Wyd. Zakamycze, szczególnie pkt 1, 2.2 i 2.3 oraz 3.3 i 3.4

3. Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T. Najda M. (2008) Psychologia w postępowaniu karnym. Warszawa: LexisNexis. Cz. II rozdz. 3,4,6 i 7

4. Przybyliński W. (2005) Podkultura więzienna rozdz. 1 i 3 Kraków Wyd. „Impuls”

5. Rajtar T., Haś A. (2014) Psychologia penitencjarna. W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

6. Wach E.(2014) Problematyka psychologii śledczej. W: M. Szpitalak, K. Kasperek(red)Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia Kraków. Wyd. UJ

Efekty uczenia się:

Student uczy się podstaw psychologii sądowej, metodyki przeprowadzania badań psychologicznych. Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić podstawowe badania z tego zakresu. Zna zasady badań poligraficznych.

K_W17 Student zna znaczenie dowodu jako podmiotu badań psychologicznych w kontekście kryminalistyki ;

K_U03 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do kreatywnego rozwiązywania problemów zarówno teoretycznych jak i praktycznych;

K_U04 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru nauk kryminalistycznych do rozwiązywania i interpretowania złożonych zadań i zagadnień kryminalistycznych dotyczących strategii i taktyk efektywnego postępowania;

K_K05 Student inspirować różne kręgi społeczne i naukowe do działań w zakresie profilaktyki kryminalnej oraz popularyzowania dorobku kryminalistyki i nauk ściśle związanych z nią jako istotnych elementów procesu wykrywającego, zwalczającego i zapobiegającego przestępstwom;

K_K06 Student potrafi rzetelnie prowadzić badania kryminalistyczne, dzięki czemu wykonuje pracę na rzecz ofiar i ich rodzin. Zna zasady etyczne nauk sądowych. Jest gotów uczciwie pełnić funkcje zawodowe.

Metody i kryteria oceniania:

4. Końcowy egzamin ma charakter testowy zawierający 20 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytania otwarte.

Część testowa – punkt za pytanie, nie ma punktów ujemnych, minimum 10 punktów

Część otwarta – od 0 do 3 punktów za odpowiedź, minimum 5 punktów

Zalicza 15 punktów, ale trzeba zaliczyć obie części.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)