Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne metody oceny stanu środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-BMOSŚ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologiczne metody oceny stanu środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

- Planowanie i przeprowadzanie badań z wykorzystaniem biologicznych metod oceny stanu środowiska.

- Metody przeprowadzania biotestów roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych.

- Sposoby opracowania wyników z badań biologicznych.

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone w formie projektu badawczego. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci będą badać, jak wybrane grupy zanieczyszczeń, zawarte w próbkach środowiskowych wpływają na organizmy żywe z różnych grup troficznych. Ćwiczenia będą realizowane w laboratorium, gdzie studenci będą prowadzić doświadczenia z wykorzystaniem biologicznych metod oceny stanu środowiska – biotestów roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych. Będą badane próbki glebowe zanieczyszczone metalami ciężkimi, o różnym stopniu zakwaszenia oraz próbki z terenów hałd cynkowo-ołowiowych z okolic Olkusza.

Ocena stanu środowiska będzie realizowana w pracowni komputerowej, gdzie studenci będą się uczyć jak poprawnie opracować i przedstawiać wyniki z przeprowadzonych badań. Zajęcia zakończą się prezentacjami końcowymi studentów, na których zostaną omówione i zinterpretowane wyniki uzyskane z badań. Studenci przygotują także raport końcowy z badań, który będzie stanowił podstawę do wystawienia oceny z zajęć.

Dzięki praktycznemu wymiarowi zajęć studenci będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia badań oraz zapoznania się z metodami biologicznej oceny stanu środowiska.

Literatura:

- Traczewska T. 2011. Biologiczne metody oceny skażenia środowiska. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

- Wierzbicka M. 2015. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- Kuczyńska A., Wolska L., Namieśnik J. 2003. Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych. W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. Red.: Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. Wyd. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk: 667-698.

- Phytotoxkit. Standardowa Procedura Obsługi. Tigret Sp. z o.o.

- Daphtoxkit F Magna. Standardowa Procedura Obsługi. Tigret Sp. z o.o.

- Microtox. Standardowa Procedura Obsługi. Tigret Sp. z o.o.

- Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa.

- Sadowska A. 2010. Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy środowiskowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- Zna biologiczne metody oceny stanu środowiska;

- Potrafi wymienić organizmy, które są wykorzystywane do biologicznych metod oceny stanu środowiska;

- Potrafi przeprowadzić podstawowe badania biologiczne z wykorzystaniem biotestów;

- Potrafi zaplanować prowadzenie obserwacji i pomiarów;

- Potrafi opracować dane uzyskane z pomiarów;

- Interpretuje wyniki uzyskane z badań.

- Rozumie zastosowanie i potrafi wykorzystać metody biologiczne (biotesty) do określenia stopnia zanieczyszczenia środowiska;

- Posiada umiejętności praktyczne prowadzenia badań i pracy w laboratorium ekotoksykologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności (dopuszczalna 1 nieobecność), prezentacja końcowa, raport końcowy z doświadczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlikowski, Mirosław Słowakiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pawlikowski, Mirosław Słowakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Panufnik-Mędrzycka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)